Invitation til at deltage i Finanstilsynets nye arbejdsgruppe for Blockchain og Decentral Finans

Kryptoaktiver CASP’er og blockchain-teknologi. Det er nogle af elementerne, der med ikrafttrædelsen af forordningen om markeder for kryptoaktiver (MiCA) for første gang falder indenfor den finansielle regulering. Det betyder, at Finanstilsynet fremover skal føre tilsyn med udstedere kryptoaktiver og udbydere af kryptoaktivtjenester (såkaldte CASP’er).

Finanstilsynet etablerer nu en arbejdsgruppe, der skal understøtte et effektivt tilsyn på området ved løbende at følge udviklingen på markedet og i den underliggende teknologi. Arbejdsgruppen skal bl.a. bidrage med input til udarbejdelsen af vejledninger og risikovurderinger, samt understøtte Finanstilsynets generelle viden på området. Hvis du har interesse for dette område, så kan du blive en del af vores nye arbejdsgruppe.

Nyt tilsynsområde baseret på ny teknologi

Decentral finans og anvendelsen af blockchainteknologi er fortsat i sin spæde fase. Strukturen for arbejdet i gruppen vil derfor være temabaseret. Det betyder, at arbejdsgruppens fokus skal rettes mod de aktuelt mest relevante problemstillinger. Det vil derfor også være en del af arbejdsgruppens opgave at kortlægge og prioritere relevante temaer. 

Første fokusområde for arbejdsgruppen bliver decentralitet, nærmere bestemt decentrale tjenester og udstedelser, som falder udenfor forordningens anvendelsesområde. Arbejdet skal bidrage til at sikre et tilstrækkeligt grundlag for Finanstilsynets fremtidige vurderinger af, hvornår en tjeneste er tilstrækkelig decentral til at falde udenfor MiCAs anvendelsesområde. Det kan eksempelvis ske ved, at der identificeres målbare parametre og grænseværdier, som kan danne grundlag for denne vurdering.

Finanstilsynet vil anvende gruppens bidrag til at offentliggøre et papir, som belyser Finanstilsynets tilgang til decentrale tjenester og udstedelser, samt indarbejde arbejdets konklusioner i gældende tilsynspraksis.

Hvad forventer Finanstilsynet af arbejdsgruppens medlemmer?

Arbejdsgruppen skal mødes fire gange årligt. Det forventes, at gruppens medlemmer prioriterer arbejdet og deltager aktivt på møderne og til udarbejdelsen af relevant materiale. I perioderne i mellem møderne forventes det desuden, at medlemmerne bidrager med besvarelser af spørgeskemaer og andre typer skriftlige bidrag.

Første møde vil finde sted i 1. kvartal 2022.

Ansøgning

Arbejdsgruppen skal bestå af op til 15 faste medlemmer med mulighed for lejlighedsvise invitationer af andre relevante personer. Er du interesseret i at blive medlem af arbejdsgruppen eller har spørgsmål, så kontakt Danny Dehghani (dad@ftnet.dk) eller Lars Navntoft Henningsen (lnh@ftnet.dk) og begrund din interesse senest fredag d. 14. januar 2022.