Alpha Insurance erklæret konkurs

Forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation er erklæret konkurs. Kunder i selskabet skal hurtigst muligt tegne en ny forsikring i et andet forsikringsselskab, hvis de vil opretholde deres dækning. Garantifonden for skadesforsikringsselskaber dækker visse skader opstået senest 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. For danske arbejdsulykkesforsikringer gælder der særlige regler.

Opdateret den 31. maj 2018 med oplysning om, at Finanstilsynet har tilbagekaldt Alpha Insurance' tilladelse.

 

Likvidatorerne i forsikringsselskabet Alpha Insurance A/S under frivillig likvidation har den 8. maj 2018 besluttet at begære selskabet konkurs.

Kunder, der har tegnet en lovpligtig forsikring eller en forsikring, der kan sidestilles med en lovpligtig forsikring, skal nytegne forsikringen hos et andet forsikringsselskab så hurtigt som muligt for at opnå den lovpligtige forsikringsdækning.

Konkursen betyder, at kunderne ikke længere kan anmelde skader til Alpha Insurance. Kunderne skal enten anmelde skader til Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, hvis skaden er omfattet af Garantifondens dækning, eller til konkursboet for Alpha Insurance.

Garantifonden dækker skader, der er sket i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at kurator har givet meddelelse om selskabets konkurs til forsikringstagerne. Har kunden en skade, der skal dækkes af Garantifonden, skal erstatningskravet anmeldes til Garantifonden snarest muligt og senest den 8. november 2018. Skader, der er anmeldt til Alpha Insurance inden den 8. maj 2018, anses for anmeldt til Garantifonden. Garantifonden vil løbende offentliggøre information til kunderne på http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx

Skader, der ikke er omfattet af Garantifondens dækning, skal anmeldes til kurator. Oplysninger om kurator og hvordan en skade anmeldes til kurator kan findes på Alpha Insurance A/S under konkurs' hjemmeside: www.alphagroup.dk

Skader, der er anmeldt til Alpha Insurance inden den 8. maj 2018, anses for anmeldt til konkursboet.

Kurator for konkursboet, advokat Boris Frederiksen, vil tage kontakt til alle selskabets kunder for at informere og vejlede om, hvad man som kunde skal gøre.

Finanstilsynet har d. 31. maj 2018 tilbagekaldt Alpha Insurance A/S’ tilladelse til at drive forsikringsvirksomhed, herunder arbejdsulykkesforsikringsvirksomhed. Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skal derfor varetage administrationen af arbejdsulykkesforsikringer tegnet hos Alpha Insurance A/S i overensstemmelse med arbejdsskadesikringslovens § 54, se desuden pressemeddelelse fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

I nedenstående Q&A har Finanstilsynet besvaret de mest almindelige spørgsmål, der kan opstå i forbindelse med Alpha Insurances konkurs.

Q & A om Alpha Insurance's konkurs

Spørgsmål

Svar

Hvem er Alpha Insurance, og hvad er der sket? Alpha Insurance er et dansk forsikringsselskab, som opererer i Danmark og har tilladelse til at drive grænseoverskridende virksomhed i alle EU/EØS lande. Alpha Insurance meddelte den 4. marts 2018, at selskabet trådte i likvidation. Likvidatorerne i Alpha Insurance har den 8. maj 2018 besluttet at begære Alpha Insurance konkurs.
 Er min police stadig gyldig? Du opfordres til at tegne nye forsikringer så hurtigt som muligt. Det gælder specielt, hvis du har lovpligtige forsikringer.
Jeg har en skade, hvad skal jeg gøre?  Hvis din skade allerede er anmeldt til Alpha Insurance, skal du ikke foretage dig mere. Hvis du ikke har anmeldt din skade, skal du enten anmelde den til Garantifonden eller konkursboet. Du bør anmelde din skade hurtigst muligt og senest 8. november 2018 for så vidt angår skader omfattet af Garantifonden. 
Hvordan afgør jeg om min skade skal anmeldes til Garantifonden eller konkursboet? 

Garantifonden dækker skader fra følgende:

- forsikringstagere med privatforsikringer
- tredjemænd, der er sikret mod person- eller tingsskade ifølge motoransvarsforsikringer
- tredjemænd, der er sikret mod personskade ifølge øvrige ansvarsforsikringer
- kollektive forsikringer, i det omfang en forsikring efter sin art svarer til de omfattede individuelle forsikringer
- bygningsbrandskader på alle typer af ejendomme

Garantifonden dækker skader, der er opstået i perioden op til konkursen og 4 uger efter, at du har modtaget meddelelse fra kurator om Alpha Insurances konkurs.

Er din skade ikke omfattet af ovenstående eller er skaden opstået senere end 4 uger efter, at du modtog meddelelse fra kurator om Alpha Insurances konkurs, skal du anmelde din skade til konkursboet.

Er din skade omfattet af Garantifonden bliver du erstattet fuldt. Skal din skade dækkes af konkursboet, er det ikke sikkert, at du bliver erstattet fuldt ud, men kun delvist i form af en dividende.

Jeg har betalt præmie for et helt år, får jeg noget af præmien tilbage?  Hvis din forsikring er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, jf. punkt 4, vil du få præmie tilbage for den resterende periode, dog minus en selvrisiko på 1.000 kr. pr. police. Hvis din forsikring ikke er omfattet af Garantifondens dækningsomfang, kan du gøre krav gældende mod konkursboet om at få tilbagebetalt resterende præmie.
Jeg har anmeldt en skade til Alpha Insurance, før selskabet gik konkurs. Hvad skal jeg gøre nu?  Du skal ikke foretage dig yderligere. Din skade vil en-ten blive behandlet af Garantifonden eller konkursbo-et, jf. punkt 4 ovenfor.
Hvordan ved jeg, om jeg er forsikret hos Alpha Insurance?  Du kan se navnet på dit forsikringsselskab på policen. 
Jeg er kunde hos Alpha Insurance, hvad skal jeg gøre nu?  Kurator for konkursboet vil kontakte dig og fortælle, hvad du skal gøre, hvis du vil anmelde en skade eller et krav. Har du spørgsmål til kurator kan du finde oplysninger på www.alphagroup.dk. Har du spørgsmål til Garantifonden, kan du finde oplysninger på http://www.skadesgarantifonden.dk/Sider/Forside.aspx.