Redegørelse om påbud til Sparekassen Kronjylland - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Sparekassen Kronjyllands lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Sparekassen Kronjyllands lønpolitik på en række centrale områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt fire påbud til Sparekassen Kronjylland om at tilpasse lønpolitikken og eventuelt tilknyttede retningslinjer samt vurdere, om yderligere ansatte i banken skal udpeges som væsentlige risikotagere. 

Kriterier for tildeling af variabel løn

Pengeinstitutter, der anvender variabel aflønning, skal i deres lønpolitik opstille klare og gennemsigtige kriterier for tildeling af variabel aflønning. Det er med til at sikre en effektiv risikostyring og skaber transparens om virksomhedens lønforhold.

Finanstilsynet vurderer, at retningslinjerne i Sparekassen Kronjyllands lønpolitik for tildeling af variabel løn til væsentlige risikotagere er utilstrækkelige. Variabel løn kan ifølge politikken tildeles på baggrund af store arbejdsbyrder og ekstraordinære indsatser. Selvom sparekassen alene tildeler variabel løn i begrænset omfang, er klare retningslinjer på området væsentlige. Sparekassen Kronjylland har modtaget et påbud om at fastsætte konkrete retningslinjer for tildeling af variabel aflønning i lønpolitikken.[1]

Udpegelse af væsentlige risikotagere

Et pengeinstitut skal årligt identificere de medarbejdergrupper, som tager risici på vegne af instituttet. En udpegelse som væsentlig risikotager indebærer, at vedkommende omfattes af aflønningsreglernes krav til tildeling og udbetaling af variabel løn.

Finanstilsynet vurderer, at Sparekassen Kronjyllands årlige identifikationsproces for udpegelsen af væsentlige risikotagere samt dokumentation herfor er mangelfuld. Sparekassen har modtaget et påbud om at foretage en konkret vurdering af, om yderligere væsentlige risikotagere skal udpeges og sikre dokumentation for virksomhedens proces.[2]

Kriterier for fastsættelse af fast løn

Instituttets lønpolitik skal danne rammen om al aflønning i den pågældende virksomhed. Det er derfor væsentligt, at lønpolitikken fastlægger klare kriterier for fastsættelsen af fast løn til samtlige ansatte, herunder direktionen og andre ledende medarbejdere, der ikke måtte være omfattet af overenskomst.

Finanstilsynet vurderer, at Sparekassens Kronjyllands lønpolitik ikke fastsætter kriterier for fastlæggelsen af direktionens faste løn. Sparekassen Kronjylland har modtaget påbud om at tilpasse sin lønpolitik således, at kriterier for fastlæggelsen af de faste lønvilkår til direktionen samt øvrige ledende medarbejdere, der ikke måtte omfattes af overenskomst, lever op til kravene i aflønningsreglerne.[3]

Foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter

Når et institut tildeler variabel aflønning, er det væsentligt, at der er opstillet konkrete foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter, som stammer fra aflønningsrisici. Det gælder også, selvom der aktuelt alene tildeles variabel løn i begrænset omfang.

Lønpolitikken beskriver ikke, hvilke konkrete foranstaltninger banken har opstillet for at forebygge interessekonflikter. Sparekassen har modtaget et påbud om at indarbejde sådanne foranstaltninger i lønpolitikken.[4]

 

[1] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påbuddet er givet i medfør af § 2 i aflønningsbekendtgørelsen.

[3] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 5, i aflønningsbekendtgørelsen.

[4] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 3, i aflønningsbekendtgørelsen.

 

Senest opdateret 03-05-2024