Redegørelse om påbud til Saxo Bank A/S - Undersøgelse af lønpolitik og lønpraksis

03-05-2024

Finanstilsynet har i forbindelse med en temaundersøgelse på aflønningsområdet i 2023 undersøgt Saxo Banks lønpolitik og lønpraksis. Formålet med undersøgelsen var at undersøge, om de omfattede institutters lønpolitikker og lønpraksis understøtter en sund og effektiv risikostyring.

 

Sammenfatning

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Banks lønpolitik på en række centrale områder ikke lever op til aflønningsreglerne. Finanstilsynet har derfor udstedt fem påbud til Saxo Bank om at tilpasse lønpolitikken og eventuelt tilknyttede retningslinjer. Saxo Bank har i forbindelse med undersøgelsen opdateret sin lønpolitik for at efterkomme nedenstående tilsynsreaktioner.

Sammenhæng mellem lønpolitik, forretningsstrategi og målsætninger

Et pengeinstituts lønpolitik skal være i overensstemmelse med virksomhedens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel. Det er vigtigt, at lønpolitikken har lønstrukturer og incitamenter, der understøtter instituttets forretningsmæssige behov.

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Banks lønpolitik alene beskriver sammenhængen med bankens forretningsstrategi i anonyme vendinger uden sammenhæng med bankens egne forhold. Saxo Bank har derfor modtaget et påbud om at beskrive i lønpolitikken, hvordan den er i overensstemmelse med bankens forretningsstrategi, værdier og langsigtede mål, herunder en holdbar forretningsmodel.[1]

Kriterier for variabel løn til bestyrelsesmedlemmer

Saxo Banks lønpolitik fastlægger, at bankens bestyrelsesmedlemmer kan modtage variabel løn under en variabel aflønningsordning, f.eks. efter en performancebaseret bonusordning eller et warrantprogram.

Bestyrelsen i et pengeinstitut bør af hensyn til at sikre en sund og effektiv risikostyring som udgangspunkt kun aflønnes med fast honorar. Hensigten hermed er at undgå interessekonflikter og sikre, at vederlaget er i overensstemmelse med bestyrelsens beføjelser, opgaver, ekspertise og ansvar. Saxo Bank har modtaget et påbud om at fastsætte særskilte kriterier i lønpolitikken for ekstraordinær tildeling af variabel løn til bestyrelsesmedlemmer for at sikre, at bankens aflønning er i overensstemmelse med sund og effektiv risikostyring.[2]

Foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter

Når et pengeinstitut tildeler variabel aflønning, er det væsentligt, at der er opstillet konkrete foranstaltninger, der forebygger interessekonflikter, som stammer fra aflønningsrisici. Saxo Banks lønpolitik beskriver ikke, hvilke konkrete foranstaltninger banken har opstillet for at forebygge interessekonflikter. Da banken anvender variabel løn som et fast element i sin aflønningspraksis, er det særligt vigtigt, at banken er opmærksom på, hvilke interessekonflikter den variable løn indebærer, og hvilke foranstaltninger der kan iværksættes for at modvirke dem. Saxo Bank har derfor modtaget et påbud om at beskrive i lønpolitikken, hvilke konkrete foranstaltninger banken har opstillet for at forebygge interessekonflikter.[3]

Offentliggørelse af lønpolitik

Saxo Banks lønpolitik var ikke umiddelbart tilgængelig på Saxo Banks hjemmeside. Offentliggørelsespligten har til formål at sikre transparens om bankens lønpolitik. Saxo Bank har derfor modtaget et påbud om at offentliggøre bankens lønpolitik på sin hjemmeside[4]

Integration af bæredygtighedsrisici i lønpolitikken

Finansielle markedsdeltagere og rådgivere, som er omfattet af disclosureforordningen, skal oplyse, hvordan deres aflønningspolitikker tager højde for integration af bæredygtighedsrisici. Det drejer sig bl.a. om oplysninger om, hvorvidt aflønningen tager højde for integration af bæredygtighedsrisici i investerings- og rådgivningsprocesser, og hvor dette er tilfældet, bør lønpolitikken være udbygget med oplysninger om, hvordan der konkret tages hensyn til bæredygtighedsrisici ved anvendelse af variabel løn. Finanstilsynet har påbudt Saxo Bank at sikre, at oplysninger i aflønningspolitikken om, hvordan politikken er i overensstemmelse med bankens integration af bæredygtighedsrisici, offentliggøres på bankens hjemmeside.[5]


[1] Påbuddet er givet i medfør af § 9, stk. 3, nr. 1, i bekendtgørelse nr. 1242 af 10. juni 2021 om lønpolitik og aflønning i pengeinstitutter, realkreditinstitutter, fondsmæglerselskaber, investeringsforvaltningsselskaber, investeringsforeninger og visse holdingvirksomheder (aflønningsbekendtgørelsen).

[2] Påbuddet gives i medfør af § 77 d, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed og § 9, stk. 1. i aflønningsbekendtgørelsen.

[3] Påbuddet gives i medfør af § 9, stk. 3, nr. 3, i aflønningsbekendtgørelsen.

[4] Påbuddet gives i medfør af § 77 d, stk. 2, i lov om finansiel virksomhed.

[5] Påbuddet er givet i medfør af artikel 5 i Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EU) 2019/2088 af 27. november 2019 om bæredygtighedsrelaterede oplysninger i sektoren for finansielle tjenesteydelser.

 

Senest opdateret 03-05-2024