Redegørelse om inspektion i BI Management A/S

01-05-2024

Finanstilsynet gennemførte fra september 2023 til april 2024 en inspektion i BI Management A/S. Inspektionen fokuserede på bæredygtighedsrisici og -oplysninger på investeringsforvaltningsområdet, herunder integration af bæredygtighedsrisici i investeringsbeslutninger og bæredygtighedsoplysninger på virksomheds- og produktniveau.

I forhold til produktoplysninger indgik afdelingen BIX USA Aktier ESG Universal KL, som afgiver oplysninger i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen (SFDR) [1]. Inspektionen er en del af en fælleseuropæisk tilsynsindsats koordineret af den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed, ESMA.

Sammenfatning

Bæredygtighedsrisici kan påvirke en investerings afkast, og det er derfor vigtigt, at bæredygtighedsrisici inddrages i investeringsbeslutningen og i den løbende risikostyring på linje med andre risikotyper.

Udbydere af finansielle produkter skal oplyse klart, forståeligt og retvisende om produktets bæredygtighedsegenskaber. Det skal sikre, at det er tydeligt for potentielle og aktuelle investorer, hvordan produktet inddrager konkrete bæredygtighedshensyn.

BI Management A/S har på flere områder processer, der bidrager til at sikre, at lovgivningen efterleves. På konkrete områder finder Finanstilsynet dog, at processerne og dokumentationen ikke er tilstrækkelige.

Bredygtighedsrisici

Bæredygtighedsrisici skal inddrages i investeringsbeslutningen. BI Management A/S har processer, der sikrer, at bæredygtighedsrisici inddrages i investeringsbeslutningen ved at ekskludere udvalgte selskaber, hvor risiciene vurderes at være særligt høje. Processerne for andre investeringer er imidlertid mindre klare, og styringsdokumenterne indeholder ikke en dokumentation af proceduren.

Bæredygtighedsrisici skal løbende opgøres og overvåges, og udviklingen i bæredygtighedsrisici skal håndteres i form af f.eks. ændringer i porteføljerne. BI Management A/S har processer for at opgøre og overvåge udviklingen i bæredygtighedsrisici, men har ikke dokumenterede processer for håndtering af en forhøjet bæredygtighedsrisiko, hvis den konstateres.

BI Management A/S får derfor påbud om at styrke procedurer og styringsdokumenter, så relevante bæredygtighedsrisici er inddraget i investeringsbeslutningen, og udvikling i bæredygtighedsrisici indgår og håndteres i risikostyringen efter investeringsbeslutningen [2]. Desuden skal BI Management A/S uddybe risikostyringsforanstaltningerne, som anvendes ved forhøjede bæredygtighedsrisici.

Særligt fordi bæredygtighedsrisici er en ny risikotype, hvor der ikke på samme måde, som for andre risici, er generel faglig konsensus om forståelse og om metode til at opgøre risikoens indvirkning på afkastet, er det væsentligt, at risikoforståelse, opgørelse og håndtering fastlægges på alle operationelle niveauer.

Bæredygtighedsoplysninger

BI Management A/S oplyser uklart, om hvilke bæredygtighedskarakteristika, som afdelingen BIX USA Aktier ESG Universal KL fremmer, og hvordan disse måles. Herunder er der ikke en direkte kobling mellem de enkelte karakteristika og de indikatorer, som anvendes til at måle, om disse er opnået.

BI Management A/S har ikke tilstrækkelige processer, der sikrer, at god ledelsespraksis følges i de selskaber, der investeres i. Der bør i en vis udstrækning være plads til, at selskaber, der investeres i, kan omstille eller forbedre sig, men BI Management A/S skal have styringsdokumenter og overordnede kriterier, der fastsætter, hvornår en investering ikke kan blive i produktet som følge af brud med god ledelsespraksis. Dette skal etableres for alle afdelinger, der afgiver oplysninger i henhold til artikel 8 i SFDR, og skal indgå både på investeringstidspunktet og i den løbende forvaltning af investeringen.

BI Management A/S får derfor et påbud om at have tilstrækkelige processer, der sikrer, at god ledelsespraksis følges i de selskaber, der investeres i, og oplyse klart og forståeligt om afdelingen BIX USA Aktier ESG Universal KL’s bæredygtighedskarakteristika og indikatorer for at måle opfyldelse af disse [3].

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/2088 (disclosureforordningen).

[2] § 10, stk. 3, § 31, stk. 2, og § 32, stk. 3, nr. 4, i bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS, som ændret ved bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om ledelse, styring og administration af danske UCITS.

[3] Artikel 8, stk. 1 og artikel 8, stk. 1, litra a, i disclosureforordningen og artikel 2, stk. 1, i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2022/1288.

Senest opdateret 01-05-2024