Redegørelse om inspektion i Moneyflow 1 A/S (hvidvaskområdet)

21-06-2024

Finanstilsynet var i april 2024 på inspektion i Moneyflow 1 A/S (virksomheden). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedens kundekendskab, herunder risikoklassificering af kunder og skærpede kundekendskabsprocedurer. Inspektionen omfattede desuden virksomhedens overvågning af kunder samt virksomhedens undersøgelse af alarmer og underretninger til Hvidvasksekretariatet.

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er registreret efter § 48, stk. 1, i hvidvaskloven, idet virksomheden udbyder factoring og fakturafinansiering. Virksomheden blev registreret i 2022 og udbyder udelukkende køb og salg af fakturer til små og mellemstore virksomheder i Danmark. Virksomheden modtager ikke kontantbetalinger.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er mellem-høj. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på virksomhedens produkt, der vurderes at være forbundet med øget risiko for hvidvask, herunder at en større andel af virksomhedens kunder er bygge- og håndværkervirksomheder, der har en øget iboende risiko for hvidvask.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner, jf. hvidvasklovens § 51.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens risikoklassifikationsmodel af sine kunder er utilstrækkelig, idet den ikke inddrager alle relevante oplysninger og faktorer, der knytter sig til det enkelte kundeforhold. Virksomheden ser f.eks. ikke på produkttype og branche. Konstruktionen af virksomhedens risikoklassificeringsmodel indebærer, at kundeforhold de facto aldrig vil blive risikoklassificeret som høj.

Virksomheden har derfor fået påbud om at foretage en risikovurdering af alle kundeforhold samt at sikre at kendskabet til kunden er tilstrækkeligt i forhold til risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.[1]

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke i tilstrækkelig grad har opfyldt sin pligt til at udføre løbende kundekendskabsprocedurer, idet virksomheden ikke har haft en proces herfor i en længere årrække. Virksomheden har derfor fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer på passende tidspunkter i alle kundeforhold, der afhænger af kundens risiko. [2] 

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke systematisk og i alle tilfælde foretager kundekendskabsprocedurer på samtlige af virksomhedens kunder og herunder ikke indhenter oplysninger om samtlige reelle ejeres identitet. Det medfører, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang har sikret sig, at virksomheden har et fyldestgørende kundekendskab til samtlige af virksomhedens kunder. Virksomheden har derfor fået påbud om foretage tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer på alle virksomhedens kunder, herunder indhente oplysninger om samtlige reelle ejeres identitet.[3]

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke har sikret, at den i tilstrækkeligt omfang vurderer og indhenter viden om kundernes formål og tilsigtede beskaffenhed. Sådanne oplysninger er relevante for virksomhedens risikovurdering af kunden samt i relation til virksomhedens overvågning af kundeforholdet. Det er desuden viden, som virksomheden skal inddrage ved en vurdering af, om en specifik transaktion/faktura er usædvanlig for kunden og for kundens formål med forretningsforbindelsen. Virksomheden har derfor fået påbud om i tilstrækkeligt omfang at indhente oplysninger om forventet antal, størrelse og frekvens af salget af fakturaer samt indhente oplysninger om kundernes forretningsmodeller, herunder f.eks. hvilke typer opgaver kunden forventer at udføre, og hvilken kundetype som de udfører arbejde for mv., og dermed hvilke typer af fakturaer, kunderne agter at sælge.[4]

Finanstilsynet vurderer, at da virksomheden ikke kender sine kunder tilstrækkeligt og ikke ved hvorfra midlerne kommer fra, er virksomheden ikke i stand til på betryggende vis at overvåge transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse. Virksomheden har derfor fået påbud om at overvåge transaktioner, der gennemføres som led i en forretningsforbindelse, er i overensstemmelse med virksomhedens viden om kunden og kundens forretnings- og risikoprofil, herunder om nødvendigt midlernes oprindelse.[5]

Finanstilsynet vurderer, at virksomheden ikke i tilstrækkeligt omfang undersøger, noterer og opbevarer resultaterne af foretagne undersøgelser, herunder indhenter dokumentation. Virksomheden har derfor fået påbud om undersøge mistænkelige transaktioner, herunder at resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.[6]

Finanstilsynet vurderer desuden, at virksomheden aldrig har indberettet oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Virksomheden har fået påbud om at foretage indberetning af oplysninger, der er nødvendige til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvaskloven. Finanstilsynet har ligeledes påbudt virksomheden straks at indberette manglende data siden 2022.[7] 

Virksomheden er blevet taget under konkursbehandling på grundlag af en begæring sendt til Sø- og Handelsrettens skifteret den 7. juni 2024.

[1] Hvidvasklovens § 11, stk. 3

[2] Hvidvasklovens § 10, nr. 1

[3] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 3

[4] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 4

[5] Hvidvasklovens § 11, stk. 1, nr. 5

[6] Hvidvasklovens § 25, stk. 1 og 3, jf. § 30

[7] Hvidvasklovens § 49, stk. 2