Redegørelse om temainspektion i Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (bæredygtighedsområdet)

19-06-2024

Finanstilsynet igangsatte i november 2023 en inspektion af Danica Pension, Livsforsikringsaktieselskab (virksomheden) som led i en temainspektion med fokus på overholdelse af kravene til bæredygtige investeringer og internationale standarder hos pensionsselskaber, der tilbyder bæredygtighedstilvalgsprodukter. På inspektionen tog Finanstilsynet udgangspunkt i produktet ”Danica Balance Ansvarligt Valg” (produktet), som afgiver oplysninger i henhold til artikel 8 i disclosureforordningen (SFDR).

Inspektionen fokuserede på virksomhedernes metode og processer, herunder interne rapportering til sikring af kravene til bæredygtige investeringer om [1]:

  • at bidrage til et miljømæssigt eller socialt mål (et bæredygtigt investeringsmål)
  • at bidraget til de bæredygtige investeringsmål måles
  • ikke væsentligt at skade nogen miljømæssige eller sociale mål
  • kun at være i virksomheder, der følger god ledelsespraksis.

Inspektionen havde også fokus på virksomhedernes overholdelse af de internationale standarder, som de oplyser om til investorerne og offentligheden i 'Erklæringen om investeringsbeslutningers vigtigste negative indvirkninger på bæredygtighedsfaktorer’.

Det er vigtigt, at kunderne i et pensionsprodukt får det, som de er stillet i udsigt også i forhold til eventuelle bæredygtighedshensyn. Hvis udbyderen af et pensionsprodukt forpligter sig til at investere bæredygtigt og efterleve internationale standarder, skal virksomheden derfor have betryggende processer og metoder herfor.

Sammenfatning

Virksomheden har på flere områder processer, der bidrager til at sikre, at lovgivningen efterleves. På konkrete områder finder Finanstilsynet dog, at processerne eller dokumentationen ikke er tilstrækkelig. 

Produktet Danica Balance Ansvarligt Valg forpligter sig til, at hver af de individuelle bæredygtige investeringer bidrager til mindst et af FN’s 17 Verdensmål. Dette sikres gennem en række tiltag. Virksomheden har dog ikke metoder der sikrer, at dette opgøres eller rapporteres for de enkelte af FN’s Verdensmål på tværs af aktivklasserne i produktet. Det er derfor uklart, hvordan og i hvilket omfang der bidrages til de enkelte af FN’s Verdensmål. Det indebærer en risiko for, at virksomheden ikke løbende tager stilling til størrelsen og fordelingen af investeringernes positive bidrag til de enkelte Verdensmål, og at der ikke oplyses klart om produktets reelle bidrag til investorerne.

For aktivklassen alternative investeringer er processen for at sikre, at de alternative investeringer er bæredygtige ikke dokumenteret, og det er blandt andet uklart, hvordan virksomheden forholder sig til den rapportering, som modtages fra selskaber, der investeres i. Der er dermed en risiko for, at der ikke tages hensyn til udviklingen i de konkrete investeringer efter investeringstidspunktet for så vidt angår bæredygtighedsforhold, og at de alternative investeringer i produktet for eksempel gør væsentligt skade på miljømæssige eller sociale mål. 

Samlet har virksomheden derfor fået påbud om at etablere processer og metoder, som sikrer opgørelse og rapportering af bidraget til de enkelte sociale og miljømæssige mål for de bæredygtige investeringer [2], samt at have dokumenterede metoder og processer, som sikrer, at kravene for bæredygtige investeringer overholdes for aktivklassen alternative investeringer [3].

 

[1] Jf. Disclosureforordningens artikel 2, nr. 17

[2] Jf. Disclosureforordningens delegerede forordning artikel 51, stk. 1, litra d, og Ledelsesbekendtgørelsens § 14, stk. 2, nr. 2, i LBK

[3] Jf. Disclosureforordningens artikel 2, nr. 17, og Ledelsesbekendtgørelsen om ledelse og styring af forsikringsselskaber m.v. § 14, stk. 2, nr. 2

 

Senest opdateret 19-06-2024