Redegørelse om funktionsinspektion vedrørende styring af renterisiko udenfor handelsbeholdningen i Danske Bank

05-07-2024

Finanstilsynet var i februar 2024 på inspektion i Danske Bank A/S. Inspektionen var en funktionsinspektion, med fokus på bankens håndtering af renterisiko udenfor handelsbeholdningen.

Sammenfatning og risikovurdering

På inspektionen gennemgik Finanstilsynet bankens håndtering og styring af renterisici udenfor handelsbeholdningen, herunder bankens styringsdokumenter, processer, modeller og rapportering.

Danske Banks renterisici udenfor handelsbeholdningen stammer primært fra forskelle mellem bankens ind- og udlånsforretning, bankens likviditetsbeholdning samt udstedelser. Danske Bank har en aktiv styring af disse risici, og bankens set-up vurderes som komplekst sammenlignet med øvrige danske institutter.

Banken anvender modeller baseret på kundeadfærd til at opgøre renterisikoen udenfor handelsbeholdningen. Herunder anvender banken modeller til at fastsætte den forventede løbetid på indlån og estimere mængden af indlån, der ikke vil ændre rente - selv ved signifikante ændring af det generelle renteniveau. Renterisikoen på disse indlån afdækkes.

Bankens model for modellering af indlån er mangelfuld og ikke i overensstemmelse med de gældende internationale regler og standarder på området. Bankens modellering resulterer i en implicit løbetid på det modellerede indlån, som Finanstilsynet vurderer som værende lang. Banken har derfor fået påbud om, at modelleringen skal forbedres, så den afspejler de eksisterende regler og standarder på området.[1]

Banken rapporterer på rentefølsomheden af den økonomiske værdi (EVE), baseret på bankens interne adfærdsmodel for indlån uden kontraktuelt udløb og andre modeller. Bankens styring af renterisiko udenfor handelsbeholdningen foretages blandt andet på baggrund af denne opgørelse. Opgørelsens resultater ændres væsentligt f.eks. ved fejlrettelser eller ændringer i modellens antagelser.

Antagelser i sådanne adfærdsmodeller vil løbende kræve justeringer og ændringer, og derfor er følsomhedsanalyser nødvendige for at få et retvisende billede af risikoen. Dette er ikke afspejlet i bankens opgørelse eller rapporteringen af risikoen. 

Det er vigtigt, at institutter, som modellerer adfærdsrisici, tager tilstrækkeligt højde for usikkerheder relateret til modellering af kundeadfærd. Banken har fået påbud om at sikre, at risikoen på adfærdsantagelserne i højere grad afspejles i bankens styring og rapportering af renterisiko udenfor handelsbeholdningen.[2]

De fleste af de mangler, der er fundet i bankens håndtering af renterisici udenfor handelsbeholdningen, er ikke forud for indkaldelse af inspektionen identificeret af bankens kontrolfunktioner i anden forsvarslinje. Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens kontrolfunktion i anden forsvarslinje ikke har haft en tilstrækkelig kritisk stillingstagning til området. Banken har derfor fået påbud om at sikre, at der foretages acceptabel identifikation, måling, styring og rapportering af disse risici.[3]

Banken anvender deres EVE-opgørelse som det primære input til fastlæggelse af solvensbehovet, og forøger tillægget ud fra en ledelsesmæssig vurdering for at sikre, at det samlede solvensbehov for renterisiko uden for handelsbeholdningen vurderes tilstrækkeligt. Kapitalafdækningen vurderes som værende tilstrækkeligt, men metoden er dog ikke tilstrækkelig risikofølsom, da den ikke eksplicit afspejler flere af de risici, som banken er udsat for, herunder risikoen for ændringer i kundeadfærden. Banken har fået påbud om at udvikle en mere risikofølsom metode til opgørelse af solvensbehovet.[4]

Inspektionen gav ikke anledning til en ændret vurdering af bankens solvensbehov.

 

[1] Ledelsesbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3

[2] Ledelsesbekendtgørelsens bilag 2, nr. 3 og nr. 22

[3] Ledelsesbekendtgørelsens bilag 7, nr. 6

[4] Lov om finansiel virksomhed, §124