Redegørelse om funktionsinspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring

09-01-2024

Finanstilsynet har fra april 2023 til december 2023 gennemført en funktionsinspektion i Landinspektørernes gensidige Erhvervsansvarsforsikring (herefter selskabet). Inspektionen havde fokus på selskabets opgørelse af hensættelser. Undersøgelsen tog udgangspunkt i selskabets indsendte materiale og rapporteringer til Finanstilsynet.

Selskabet tegner professionelle ansvarsforsikringer baseret på claims-made princippet til praktiserende landinspektørvirksomheder med kontor i Danmark. Et claims-made princip medfører, at selskabet kun skal hæfte for skader, der bliver meldt til selskabet i løbet af forsikringsaftalens risikoperiode uafhængigt af det tidspunkt, hvor skaden opstod. Selskabet tegner også få afløbsdækninger. Afløbsdækningerne dækker kun skader, som er sket før indgåelse af aftalen, og hvor den sikrede har været dækket af en almindelig forsikring. Afløbsdækninger dækker en risikoperiode på 10 år. Selskabet er gensidigt og ejet af forsikringstagerne. Da selskabet tegner ansvarsforsikringer, er det et gruppe 1-forsikringsselskab. 

Hensættelser
Finanstilsynet konstaterede, at selskabet ikke havde opgjort præmiehensættelserne for afløbsdækningerne korrekt i regnskabet, da selskabet havde opgjort præmiehensættelserne efter den forenklede metode, uden at kunne dokumentere, at den forenklede metode førte til tilnærmelsesvis det samme resultat som den generelle metode. Selskabet anvendte ikke en metode baseret på den forventede nutidsværdi af fremtidige betalingsstrømme i opgørelsen af præmiehensættelser for afløbsdækningerne til solvensformål. Selskabet har derfor modtaget påbud om at rette opgørelsen af præmiehensættelserne for afløbsdækningerne til både regnskabs- og solvensformål.

Selskabet havde ikke medtaget alle de nødvendige omkostninger i opgørelsen af selskabets erstatningshensættelser, da selskabet ikke tog højde for fremtidig inflation i årene efter det kommende år. Selskabet har derfor modtaget påbud om at rette op på dette forhold.

Finanstilsynet konstaterede desuden, at selskabets dokumentation af de forsikringsmæssige hensættelser var mangelfuld, herunder manglede selskabet fortegnelser over de data og antagelser, som indgår i opgørelsen af de forsikringsmæssige hensættelser. Selskabet har modtaget påbud om at rette op dette forhold.

Solvensdækning
Selskabets solvenskapitalkrav og minimumskapitalkrav udgør henholdsvis 8,1 mio. kr. og 29,8 mio. kr. ved udgangen af juni 2023. Selskabets kapitalgrundlag udgør 37,4 mio. kr. Selskabets overdækning i forhold til minimumskapitalkravet er 7,6 mio. kr. svarende til en solvensdækning på 126 pct.

Senest opdateret 09-01-2024