Påbud om uvildig undersøgelse af Nordea Danmarks gældsinddrivelsessag

26-04-2024

Finanstilsynet påbyder Nordea Danmark, fiilial af Nordea Bank Abp, Finland (herefter Nordea eller banken) at lade foretage og afholde udgifterne til en uvildig undersøgelse af de foranstaltninger, som banken har truffet og vil træffe for at rette op på fejlene i bankens gældsinddrivelse i relation til Finanstilsynets påbud et, to og fem i Finanstilsynets afgørelse af 26. september 2023 jf. § 1, stk. 4 og § 347 b i lov om finansiel virksomhed. Afgørelsen er truffet efter forelæggelse for Finanstilsynets bestyrelse jf. § 345, stk. 12, nr. 5, i lov om finansiel virksomhed.

I afgørelse af 26. september 2023 konkluderede Finanstilsynet, at Nordea Danmark havde handlet i strid med god skik, da den ikke havde truffet tilstrækkelige foranstaltninger til at sikre, at banken ikke opkrævede fejlbehæftet gæld og gav banken otte påbud.

Da vurderingen af tilstrækkeligheden af bankens efterlevelse af visse af påbuddene indebærer en stillingtagen til en række civilretlige regler, der ligger udenfor Finanstilsynets kompetenceområde, har Finanstilsynet henset til sagens omfang, antal berørte kunder og konsekvenserne for kunderne besluttet, at Nordea Danmark skal iværksætte en uvildig undersøgelse til at undersøge og følge bankens arbejde med dele af de påbud, banken har fået. Dette skal være med til at sikre, at der sker en tilbundsgående efterprøvelse af om banken får foretaget en oprydning i deres gældsinddrivelse, så kunderne sikres en ordentlig og loyal behandling.

Læs hele afgørelsen

Senest opdateret 26-04-2024