Redegørelse om inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland

19-04-2024

Finanstilsynet var den 14. og 15. september samt 6. oktober 2022 på inspektion i Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland (filialen). Inspektionen blev gennemført i henhold til § 47, stk. 1, i lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask og finansiering af terrorisme, jf. lovbekendtgørelse nr. 316 af 11. marts 2022 (hvidvaskloven) med senere ændringer.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Nordea Danmark er en filial af Nordea Bank Abp, Finland og er det næststørste pengeinstitut i Danmark. Filialen har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer.

Filialen udbyder alle typer af bankprodukter fra simple indlånskonti til privatkunder, komplicerede finansielle produkter til investorer og full service bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser, kapitalforvaltning og investering. Filialen har en meget stor årlig omsætning af kontanter, både hvad angår indsættelser af kontanter og hævning af kontanter. Filialens antal af transaktioner med kontanter og størrelse af kontantomsætningen ligger langt over gennemsnittet for sektoren. 

Finanstilsynet har under inspektionen fokuseret på filialens kontanthåndtering. Finanstilsynet vurderer, at kontanthåndtering er et højrisikoområde i forhold til hvidvask og terrorfinansiering, og at filialen har en høj iboende risiko på dette område.

Filialen inddrager ikke i sin transaktionsovervågning oplysninger om, hvorvidt andre end kontohaver (f.eks. ægtefælle, værge eller kontohaverens advokat) har fuldmagt til at lave transaktioner på en konto. På den baggrund har filialen fået påbud om at sikre, at filialen ved overvågning af transaktioner inddrager alle relevante oplysninger vedrørende forretningsforbindelsen, herunder det forhold at andre personer kan have fuldmagt til at gennemføre transaktioner på kontoen1. 

1)  Hvidvasklovens § 11, stk. 3, jf. § 11, stk. 1, nr. 5

 

 

 

Senest opdateret 19-04-2024