Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Sparinvest

25-09-2023

Finanstilsynet gennemførte i 2022/2023 en temainspektion vedrørende bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Sparinvest, afdeling Momentum Aktier Akk. KL.

Formålet med inspektionen var at få belyst, hvorvidt bestyrelser i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde foretager en tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i foreningernes/værdipapirfondenes afdelinger med henblik på at sikre, at investorernes interesser er varetaget betryggende. 

Bestyrelsen i investeringsforeningen har besluttet at delegere investeringsforvaltningen. Bestyrelsen skal modtage rapportering, der giver bestyrelsen mulighed for at evaluere, hvorvidt investorerne får et tilstrækkeligt afkast på deres investering, og om de omkostninger, som investorerne betaler, er rimelige. Hvis investorerne ikke får et tilstrækkeligt afkast eller betaler for høje omkostninger, er bestyrelsen i investeringsforeningen forpligtet til at forholde sig til dette og foretage de nødvendige tilpasninger, herunder eventuelt at udskifte porteføljeforvalteren. Der er tale om helt centrale pligter for en bestyrelse i en investeringsforening i forhold til at varetage investorernes interesser.

Tilstrækkelig evaluering af afkast forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der indeholder dækkende krav til rapportering, har klare vurderingskriterier for afdelingernes afkast og en handleplan der indeholder objektive målbare parametre for, hvornår bestyrelserne er forpligtet til at handle. 

Finanstilsynet konstaterede, at styringsdokumenterne ikke indeholdte objektive målbare parametre for, hvornår bestyrelsen er forpligtet til at handle, eller fastsatte bestyrelsens reaktionsmuligheder. 

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at sikre, at bestyrelsens styringsdokumenter for evaluering af afkast indeholder en handleplan, der er koblet til vurderingskriterierne. Der skal således udarbejdes objektive målbare parametre for, hvornår bestyrelsen er forpligtet til at handle, og bestyrelsens reaktionsmuligheder skal fastsættes. 

Bestyrelser skal sikre, at de beløb, som investeringsforeningerne løbende betaler til samarbejdspartnere for de leverede ydelser, herunder betaling for investeringsrådgivning, distribution og administration, er markedskonforme og konkurrencedygtige. Dette forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for det samlede omkostningsniveau og de væsentligste individuelle omkostningselementer, f.eks. rådgivningsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen ikke har en politik eller et andet styringsdokument, der understøtter bestyrelsens evaluering af omkostningerne. Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at have styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for omkostningsniveauet og de væsentlige individuelle omkostningselementer.

 

 

Senest opdateret 25-09-2023