Redegørelse om temainspektion af bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Investin

26-09-2023

Finanstilsynet gennemførte i 2022/2023 en temainspektion vedrørende bestyrelsens overvågning og håndtering af afkast og omkostninger i Investeringsforeningen Investin, afdeling Advice Capital Globale.

Formålet med inspektionen var at få belyst, hvorvidt bestyrelser i danske investeringsforeninger og værdipapirfonde foretager en tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i foreningernes/værdipapirfondenes afdelinger med henblik på at sikre, at investorernes interesser er varetaget betryggende. 

Bestyrelsen i investeringsforeningen har besluttet at delegere investeringsforvaltningen. Bestyrelsen skal modtage rapportering, der giver den mulighed for at evaluere, hvorvidt investorerne får et tilstrækkeligt afkast på deres investering, og om de omkostninger, som investorerne betaler, er rimelige. Hvis investorerne ikke får et tilstrækkeligt afkast eller betaler for høje omkostninger, er bestyrelsen i investeringsforeningen forpligtet til at forholde sig til dette og foretage de nødvendige tilpasninger, herunder eventuelt at udskifte investeringsforvalteren.

Tilstrækkelig evaluering af afkast forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der indeholder dækkende krav til rapportering, har klare vurderingskriterier for afdelingernes afkast og en handleplan, der indeholder objektive målbare parametre for, hvornår bestyrelserne er forpligtet til at handle. 

Afdeling Advice Capital Globale har ikke et benchmark, og Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsens styringsdokumenter for evaluering af afkast alene indeholder krav til rapportering og vurderingskriterier for afdelinger, der anvender benchmark. Bestyrelsen havde således ikke etableret en overvågning af, hvorvidt porteføljeforvalteren leverede et tilstrækkeligt afkast i forhold til den af bestyrelsen fastsatte målsætning.

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at sikre, at bestyrelsens styringsdokumenter for evaluering af afkast også indeholder krav til rapportering og vurderingskriterier for afdelinger, der ikke anvender benchmark og indeholder en handleplan herfor. 

Bestyrelser skal sikre, at de beløb, som investeringsforeningerne løbende betaler til samarbejdspartnere for de leverede ydelser, herunder betaling for investeringsrådgivning, distribution og administration, er markedskonforme og konkurrencedygtige. Dette forudsætter, at bestyrelsen har styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for det samlede omkostningsniveau og de væsentligste individuelle omkostningselementer, f.eks. rådgivningsomkostninger, distributionsomkostninger og administrationsomkostninger. 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsen ikke har ikke en politik eller et andet styringsdokument, der understøtter bestyrelsens evaluering af omkostningerne.

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at have styringsdokumenter, der fastlægger indholdet af rapporteringen vedrørende omkostninger og vurderingskriterier for omkostningsniveauet og de væsentlige individuelle omkostningselementer. 

Vurderer bestyrelsen, at en afdelings afkast ikke er tilfredsstillende, og/eller afdelingen ikke har markedskonforme og konkurrencedygtige omkostninger, er bestyrelsen forpligtet til at følge op på kritiske forhold og i et nødvendigt omfang træffe beslutninger for at rette op på disse f.eks. ved udskiftning af investeringsrådgiver, genforhandling af omkostninger, likvidation m.v. Der er tale om helt centrale pligter for en bestyrelse i en investeringsforening i forhold til at varetage investorernes interesser.

Afdelingen har en målsætning om, med en aktiv investeringsstrategi, at investere globalt i børsnoterede aktier for at skabe et risikojusteret afkast, som er højere end markedsafkastet, som er fastlagt som indekset MSCI World.

I perioden 2017-2021 har afdelingen leveret et gennemsnitligt afkast på 8,6 pct., hvilket er 4,72 procentpoint lavere end indekset MSCI World. I tre ud af fem år er afdelingens afkast lavere end indekset.

Afdelingens årlige omkostningsprocent lå mellem 2,20-3,41 pct. i årene 2017-2021. Finanstilsynets sammenligning med andre aktivt forvaltede og noterede afdelinger i kategorien ”Aktier Globale” i Finans Danmarks omkostningsstatistikker, viser, at afdelingen pr. 31. marts 2023 var den dyreste afdeling ud af 84 afdelinger. 

Afdeling Advice Capital Globale havde således i en længere periode leveret et utilstrækkeligt afkast i forhold til afdelingens målsætning, og afdelingen havde samtidigt høje omkostninger.

Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at foretage en tilstrækkelig evaluering af afkast og omkostninger i afdelingen og gennemføre de nødvendige tiltag, der sikrer, at afdelingens omkostninger er markedskonforme og konkurrencedygtige og i investorernes interesse. 

Finanstilsynet konstaterede, at bestyrelsens protokollerede drøftelser vedrørende afdelingens afkast og omkostninger i perioden 2020-2021 var meget begrænsede. Finanstilsynet har derfor påbudt bestyrelsen at sørge for, at en protokol der føres over forhandlingerne på bestyrelsesmøderne, afspejler de på møderne førte drøftelser, herunder skal alle væsentlige risikovurderinger og trufne beslutninger samt forudsætningerne for disse fremgå af protokollen. 

Senest opdateret 26-09-2023