Redegørelse om inspektion i Kreditbanken

28-09-2023

Finanstilsynet var i juni 2023 på inspektion i Kreditbanken (herefter banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

Kreditbanken er et lokalt pengeinstitut med hovedkontor i Aabenraa og afdelinger i Tønder, Haderslev og Sønderborg. 

Bankens andel af udlån til erhverv og særligt landbrug er relativ høj, og bankens nye kunder, både i privat- og erhvervssegmentet, har i stort omfang visse svaghedstegn. Samlet set har banken i forhold til sammenlignelige institutter en mere risikofyldt udlånsportefølje, hvilket øger kravene til bankens kreditstyring.

Inspektionen omfattede en gennemgang af 101 udlån svarende til 23 pct. af bankens samlede udlån. Banken har en del mangelfulde beslutningsgrundlag og bankens kreditbevillinger opfyldte ikke altid bankens kreditpolitik, hvilket medfører en væsentlig risiko for, at banken påtager sig en højere kreditrisiko end ønsket. Banken har fået påbud om at udarbejde betryggende beslutningsgrundlag på alle eksponeringer samt at sikre, at bankens kreditstyring er i overensstemmelse med bankens kreditpolitik. 

Banken havde ikke tilstrækkelig information om bankens pantsatte erhvervsejendomme, og bankens værdiansættelse og registrering af sikkerheder var mangelfulde. Banken har fået påbud om at benytte ejendomsskemaer på alle erhvervsudlån med pant i erhvervsejendomme, og påbud om at sikre, at sikkerheder er korrekt opgjort og registreret, så bankens kreditrisiko er opgjort korrekt. 

Banken har desuden modtaget et påbud om at sikre, at der foreligger operationelle handlingsplaner med konkrete tiltag for det videre forløb i alle udlån med svage kunder.

Banken skal præcisere sin kreditpolitik, så den bliver mere konkret, specifik og målbar, og kreditpolitikken skal udbygges, så den indeholder et fyldestgørende afsnit om kreditstyringen af bankens landbrugskunder.

Bankens kontrolmiljø er mangelfuldt, og banken har fået påbud om, at udbygge bankens uafhængige interne kontroller af alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet, så de dækker i tilstrækkeligt omfang. 

Banken har fået et påbud om at sikre, at både compliance- og risikostyringsfunktionen har en tilstrækkelig bredde og dybde i udførelsen af opgaverne, herunder at den risikoansvarlige skal forholde sig til eksterne risici, og at den complianceansvarlige skal udføre compliance på relevante risikoområder. 

Banken har endvidere fået et påbud om at sikre, at bestyrelsesprotokollen er fyldestgørende, herunder at drøftelser for en given beslutning protokolleres.

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at banken undervurderer de operationelle risici som følge af mangler i compliance- og risikostyringsfunktionen, forkerte sikkerhedsregistreringer, mangler i kreditstyringen samt mangler i kontrolmiljøet. Banken skal derfor afsætte yderligere kapital til dækning heraf i søjle 2. 

Banken har i halvårsrapporten pr. 30. juni 2023 indregnet en forøgelse af solvensbehovet på 0,6 procentpoint. Bankens solvensbehov er herefter opgjort til 11,8 pct. 

Senest opdateret 28-09-2023