Dom for markedsmanipulation

25-09-2023

Finanstilsynet politianmeldte i november 2021 en person for markedsmanipulation. Personen er i august 2023 dømt for overtrædelse af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Personen havde i ti tilfælde over en periode på 17 måneder handlet mellem sine egne depoter. Der var derfor ikke tale om reelle handler, der repræsenterede modsatrettede interesser, og der blev ikke reelt ændret ved ejendomsretten til aktierne. Handlerne var altså såkaldte wash trades. 

Da markedet ikke kunne se, at samme person var både køber og sælger i samme handel, har handlerne givet, eller antages at have givet, urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktierne. 

Personen erkendte de faktiske forhold og kunne ikke give en meningsfuld forklaring på, hvorfor personen havde afgivet de konkrete handelsordrer og dermed handlet med sig selv. Den pågældende kunne heller ikke godtgøre, at handelsordrerne var foretaget af lovlige årsager og var i overensstemmelse med en accepteret markedspraksis.   

Henset til antallet af handelsordrer og gerningsperioden, sammenholdt med handelsordrernes andel af den daglige omsætning og udviklingen i kurserne, fandt retten, at personen havde begået uagtsom markedsmanipulation. 

Personen blev idømt 60 dages betinget fængsel. Dommen blev undtagelsesvis gjort betinget som følge af den lange sagsbehandlingstid. Personen blev desuden idømt en tillægsbøde på 30.000 kr.

Dette resumé er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i lov om kapitalmarkeder. Resuméet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1, i lov om kapitalmarkeder.

 

Senest opdateret 25-09-2023