Administrativt bødeforelæg til Volvo Financial Services Denmark A/S for overtrædelse af hvidvaskloven

31-10-2023

Volvo Financial Services Denmark A/S har den 23. oktober 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 50.000 kr. udstedt af Finanstilsynet. Bøden omfatter overtrædelse af hvidvasklovens § 7 om risikovurdering og § 8 om tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller.

 

Volvo Financial Services Denmark A/S har den 23. oktober 2023 vedtaget et administrativt bødeforelæg på 50.000 kr. udstedt af Finanstilsynet for overtrædelse af hvidvasklovens § 7 om risikovurdering og § 8 om tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller. 

Det administrative bødeforelæg er begrundet i, at virksomheden ikke havde tilstrækkelige skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller til effektiv forebyggelse, begrænsning og styring af risici for hvidvask og finansiering af terrorisme. De skriftlige politikker, forretningsgange og kontroller tog ikke udgangspunkt i en risikovurdering af virksomheden, idet denne ikke var udarbejdet.

Fakta: Administrative bødeforelæg

Finanstilsynet kan udstede administrative bødeforelæg for overtrædelse af hvidvaskloven. Det fremgår af § 78 a i hvidvaskloven.
Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg, når der konstateres en overtrædelse af de bestemmelser i hvidvaskloven, som er omfattet af muligheden. Det medfører, at en sag kan afsluttes uden retssag, hvis den, der har begået overtrædelsen, erklærer sig skyldig.  

Finanstilsynet kan udstede et administrativt bødeforelæg ved overtrædelser:

  1. som ikke skønnes at medføre en højere straf end bøde
  2. som generelt er ensartede og ukomplicerede og uden bevismæssige tvivlsspørgsmål
  3. hvor sanktionsniveauet ligger fast.

Alle tre betingelser skal være opfyldt.

Overtrædelserne skal desuden generelt være klare og umiddelbart konstaterbare. 

Bødestørrelsen beregnes ud fra de samme principper som anvendes af anklagemyndigheden og som følger af forarbejderne til hvidvaskloven.

 

 

 

 

Senest opdateret 31-10-2023