Redegørelse om påtale til Syd Fund Management A/S vedr. Investeringsforeningen Sydinvests årsrapport for 2021

24-11-2023

Finanstilsynet har i medfør af § 213 i lov om kapitalmarkeder foretaget en regnskabskontrol af Investeringsforeningen Sydinvests årsrapport for 2021

Årsrapporten skal udarbejdes i henhold til lov om investeringsforeninger mv., bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS samt gældende EU-forordninger. Disclosureforordningen (SFDR) og taksonomiforordningen (TR) indeholder bl.a. en række krav til, hvad der skal fremgå af bæredygtighedsrelaterede oplysninger i årsrapporten udover det, der følger af sektorlovgivningen. 

Finanstilsynets kontrol af årsrapporten gav anledning til, at Finanstilsynet påtalte nedenstående forhold: 

Årsrapporten indeholder utilstrækkelige bæredygtighedsrelaterede oplysninger i henhold til SFDR samt utilstrækkelige oplysninger om de enkelte afdelingers investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter i henhold til TR.

Finanstilsynet vurderer, at der er tale om væsentlige mangler, da gennemsigtighed om bæredygtighedsrelaterede oplysninger og oplysninger om de enkelte afdelingers investeringer i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter er vigtige for regnskabsbrugernes vurdering af investeringsforeningens og de enkelte afdelingers bæredygtighed. 

Påtalen gives til Syd Fund management A/S. Det skyldes, at Investeringsforeningen Sydinvest har delegeret den daglige ledelse til Syd Fund Management A/S, der som finansiel markedsdeltager har pligt til at sikre, at årsrapporten indeholder de anførte oplysninger i henhold til SFDR og TR.

Senest opdateret 24-11-2023