Redegørelse om inspektion i Sparekassen Bredebro (hvidvaskområdet)

07-11-2023

Finanstilsynet var i maj 2023 på inspektion i Sparekassen Bredebro. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede sparekassens organisation, risikovurdering, politikker og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten og kravene til interne kontroller på området.

 

Sparekassen Bredebro er et mindre pengeinstitut i Sønderjylland. Sparekassen har hovedsæde i Bredebro og har desuden mindre filialer i Toftlund, Skærbæk, Tønder, Løgumkloster og Tinglev. Sparekassen markedsfører sig som et lokalt pengeinstitut med kunder fra oplandet.

Kunderne er private, erhverv og foreninger, der hovedsageligt er fra et nærmere defineret område nær sparekassen. Sparekassen har også kunder, der ikke opfylder de geografiske kriterier, men i så fald skal de have en anden tilknytning til området eller sparekassen. Sparekassen har for nyligt opkøbt to filialer fra Vestjysk Bank.

Sparekassen tilbyder produkter som indlån, udlån, pension, investering, forsikring og realkredit.

Finanstilsynet vurderer sparekassens iboende risiko for at blive anvendt til hvidvask ’mellem-høj’ og risikoen for at blive brugt i forbindelse med terrorfinansiering til ’mellem’. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på sparekassens udbud af produkter, antallet af højrisikokunder og det geografisk afgrænsede marked.

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Sparekassen får påbud om at revidere sparekassens risikovurdering med henblik på at sikre, at den foretager en korrekt vurdering af sparekassens iboende risiko for hver af de enkelte, relevante risikoparametre og at sikre, at risikovurderingen er underbygget med relevante data om sparekassen

Sparekassen får påbud om at opdatere sin hvidvaskpolitik, så den tager udgangspunkt i virksomhedens risikovurdering og fastsætter strategiske mål og principielle beslutninger om virksomhedens indretning i forhold til at imødegå risikoen for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering.

Sparekassen får påbud om at sikre, at alle sparekassens kunder er risikoklassificeret og har gennemgået relevante kundekendskabsprocedurer. Sparekassen får samtidig påbud om at gennemgå de seneste 12 måneders transaktioner for kunder, der under inspektionen viste sig at mangle risikovurdering.

Sparekassen får påbud om at sikre, at den foretager risikovurdering af kundeforhold, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering, samt at sikre at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet. Sparekassen skal som led heri fremlægge en tidsplan med milepæle for implementeringen af nyt system for risikoscoring af kunder, herunder hvornår alle eksisterende kunders risikoscore forventes at være opdateret ved brug af systemet. Samtidig får sparekassen påbud om at tilrette sin politik for hvidvask og relevante forretningsgange, så de dels passer til det nye system, dels fremstår mere operationelle for sparekassens medarbejdere.

Sparekassen får påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer, hvor sparekassen vurderer, der er øget risiko for, at sparekassen bruges til hvidvask eller terrorfinansiering. Sparekassen får herunder påbud om at revidere sine forretningsgange om skærpede kundekendskabsprocedurer.

Sparekassen får påbud om at kontrollere identitetsoplysninger for kunder, der er juridiske personer, og at indhente udskrift fra CVR, inden sparekassen etablerer en forretningsforbindelse, når kunden er en juridisk enhed med pligt til at registrere sig hos Erhvervsstyrelsen. Endvidere påbyder Finanstilsynet sparekassen at sikre, at kontrollen kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen forholder sig til oplysninger om midlernes oprindelse.

Sparekassen får påbud om at sikre, at sparekassen ved undersøgelser af mistænkelige transaktioner og usædvanlige aktiviteter forholder sig kritisk til transaktionen og ligeledes, hvor det skønnes nødvendigt, efterspørger fornøden dokumentation til brug for undersøgelsen.

Sparekassen får et påbud om at notere og opbevare resultater af undersøgelser af mistænkelige transaktioner foretaget i henhold til undersøgelsespligten, ligesom sparekassen får påbud om at dokumentere undersøgelsens resultat på sagen.

Sparekassen får påbud om at sikre, at kundekendskabsprocedurerne gennemføres ud fra en risikovurdering, hvori oplysninger om samtlige personer, der kan disponere over kontoen, inddrages.

Sparekassen får påbud om at udføre tilstrækkelige interne kontroller og dokumentere de foretagne kontroller.

Endelig får sparekassen påbud om at sikre, at sparekassens medarbejdere screenes ud fra en risikobaseret tilgang.

 

Senest opdateret 07-11-2023