Resumé af afgørelse om fremadrettet påbud til MT Højgaard Holding A/S vedrørende årsrapporten for 2021

01-03-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af udvalgte områder i årsrapporten for 2021 for MT Højgaard Holding A/S.

Års- og koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. 

Virksomheden har frivilligt medtaget oplysninger om antal af ordreindgang og ordrebeholdning. Virksomheden har undladt at give oplysninger om, hvordan ordreindgang og ordrebeholdning indregnes og måles. 

Styrelsen har valgt at give et fremadrettet påbud om at rette den konstaterede fejl i virksomhedens kommende årsrapport. Dette er baseret på fejlens karakter sammenholdt med, at virksomhedens aktuelle regnskabsår udløber den 31. december 2022, og i henhold til virksomhedens finanskalender vil den kommende årsrapport for 2022 blive offentliggjort den 23. februar 2023. 

Påbuddet er alene relevant i den udstrækning, at virksomheden fortsat frivilligt vælger at medtage oplysninger om ordrebeholdningen. 

Manglende beskrivelse af indregnings- og målemetoder for tal i ledelsesberetningen 
Virksomheden har i årsrapporten for 2021 valgt frivilligt at give en række oplysninger om ordreindgang og ordrebeholdning. Styrelsen har konstateret, at virksomheden har undladt at give oplysninger om indregning og måling af virksomhedens ordreindgang og ordrebeholdning. Det er styrelsen vurdering, at det er uklart, hvad der ligger til grund for de oplyste tal, ligesom det er uklart, hvilke omstændigheder der konkret fører til, at virksomheden kategoriserer noget som en ordreindgang og noget som en del af ordrebeholdningen.

Virksomheden oplyser i årsrapporten, at den har haft en ordreindgang på 10,0 mia., at ordreindgangen var 35% højere end en i 2020, og at virksomhedens ordrebeholdning er på 10,8 mia., svarende til en stigning på 34%. 

Data om ordreindgang og ordrebeholdning er ikke omfattet af det finansielle regnskab, men oplysninger herom udgør en del af ledelsesberetningen. Ledelsesberetningen er ikke omfattet af de internationale regnskabsstandarder (IFRS), men det følger af yderligere krav i årsregnskabsloven for virksomheder omfattet af regnskabsklasse D, at virksomheden skal redegøre for de indregningsmetoder og målegrundlag (værdiansættelsen), der er anvendt på posterne i ledelsesberetningen, jf. årsregnskabslovens § 53, stk. 1, 1. pkt.

Senest opdateret 01-03-2023