Redegørelse om inspektion i Facit Bank A/S

08-03-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Facit Bank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor bankens væsentlige områder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering, hvor der blev lagt størst vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Banken er en internetbaseret nichebank, som tilbyder forbrugslån uden sikkerhed til privatkunder, og er tilstede i både Danmark, Norge og Sverige. Banken fik pengeinstituttilladelse i 2019.

Banken har siden sin opstart været præget af en negativ basisindtjening, og bankens realiserede regnskabstal ligger under det budgetterede. 

Den oprindelige forretningsmodel er således udfordret, og banken har endnu ikke kunne opnå den ønskede volumen til at skabe en positiv indtjening.  

Banken har fået en risikooplysning om, at bankens forretningsmodel vurderes at indeholde en række uholdbare elementer, herunder at banken har en lav og negativ basisindtjening, negativt resultat og høj ratio af non-performing-loans (NPL). Banken er sårbar ved et konjunkturtilbageslag, og banken bør forbedre profitabiliteten af forretningsmodellen, og foretage en grundig vurdering af effekterne af nye tiltag. Tiltagene skal være med til at sikre en holdbar forretningsmodel.

Banken har også fået påbud om at forbedre beskrivelsen af sine forretningsområder og tage stilling til bankens ønskede størrelse i forretningsmodellen. 

Bankens kreditpolitik omfatter udlån til kunder i Danmark samt porteføljekøb i hhv. Danmark, Norge og Sverige. Der udestår en sammenhæng mellem den danske kreditpolitik, og kreditpolitikkerne for hhv. Sverige og Norge, der endvidere ikke er tilstrækkeligt fyldestgørende. Banken har fået et påbud om at præcisere sin kreditpolitik. 

Der blev gennemgået 50 udlån. Gennemgangen viste, at bankens kreditbehandling af kunder i Danmark havde væsentlige mangler, og der blev konstateret flere fejl. Gennemgangen gav også anledning til flere ændringer i risikoklassificeringen i nedadgående retning. Banken har fået et påbud om at sikre et bedre bevillingsgrundlag, og at der sker en tilstrækkelig vurdering af, hvilke risici banken påtager sig. 
 
Banken bruger flere modeller til sine kreditprocesser. Bankens forretningsgange for validering af modeller beskriver hverken, hvor ansvaret for valideringen er placeret, eller hvad valideringen skal indebære, herunder hvilke test og analyser, der skal gennemføres. Banken har fået et påbud om, at den skal sikre fyldestgørende forretningsgange samt en regelmæssig validering.  

Bankens markering af udlån som non-performing skal i de fleste tilfælde være tidligere end efter 90 dages restance. Kunden skal allerede klassificeres som non-performing, når det vurderes usandsynligt, at kunden fuldt ud opfylder sine betalingsforpligtelse, uden at der realiseres sikkerheder. Banken har fået et påbud om at sikre korrekt kategorisering og stadieplacering af nødlidende kunder. 

Økonomiafdelingen har ansvaret for en lang række centrale områder, herunder regnskab, budget, solvensbehov, kapital, operationelle risici, modelansvar for bankens kreditmodeller, likviditet samt styring af valuta- og renterisici. Afdelingen har været udfordret på ressourcer, hvilket også kommer til udtryk ved, at flere af områderne ikke er håndteret tilstrækkeligt. Banken har fået et påbud om at sikre, at økonomiafdelingen tilføres tilstrækkelige ressourcer, og at den enkelte medarbejders beføjelser, ansvarsområder og referencelinjer klart skal defineres. 

Bankens stressscenarier til fastsættelse af kapitalmålsætning er ikke tilstrækkelig forsigtige, og kapitalmålsætningen vurderes som værende for lav afledt af dette. Banken bør revurdere kapitalmålsætningen.

Bankens solvensbehov var pr. 30. juni 2022 opgjort til 27,9 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette var tilstrækkeligt på inspektionstidspunktet. 

 

 

Senest opdateret 08-03-2023