Dom for markedsmanipulation

31-03-2023

Finanstilsynet politianmeldte tilbage i tid en person og tre selskaber for markedsmanipulation. Personen og selskaberne blev i 2021 dømt for overtrædelse af artikel 15 i markedsmisbrugsforordningen.

Dette resume er offentliggjort i medfør af § 234, stk. 1, nr. 4, i kapitalmarkedsloven. Resumeet er anonymiseret i medfør af § 239, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 2, nr. 1.  Finanstilsynet har afventet en kendelse fra Erhvervsankenævnet omkring effektiv beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med offentliggørelse i anonymiseret form. Tidspunktet for offentliggørelse har været afhængigt af denne kendelse. 

Personen var tiltalt for i 11 tilfælde at have handlet en aktie på en måde, der udgjorde markedsmanipulation. Handlerne foregik over en periode på halvandet år, hvor personen enten handlede på vegne af de tre selskaber, der var kontrolleret af personen, på vegne af sig selv eller på vegne af en tredje person (samlet benævnt parterne). Et af selskaberne agerede desuden market maker i aktien ved mod vederlag at skabe likviditet og omsætning i aktien.

I seks af tilfældene indlagde personen ordrer, der medførte, at et selskab enten handlede med sig selv som modpart, eller at to af parterne handlede indbyrdes, i forening eller i hemmelighed, såkaldte wash trades. Der var derfor ikke tale om reelle handler, der repræsenterede modsatrettede interesser. I fire af tilfældene medførte handlerne, at kursen steg. I et af disse tilfælde endte kursen som årets lukkekurs. 

Adfærden sendte urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktien. Retten fandt, at det i den forbindelse var uden betydning, at der var en market maker-aftale i aktien, herunder da begrundelsen for at gennemføre transaktionerne først og fremmest var, at der skulle flyttes likviditet fra en bank til en anden bank, hvorfor de ikke var udtryk for en reel efterspørgsel på aktien. 


I fem af tilfældene indlagde personen købsordrer fra et selskab, der oversteg den senest handlede kurs, og som blev matchet med eksisterende salgsordrer fra et af de øvrige selskaber. Handlerne medførte en stigning i kursen på aktien, der blev dagens lukkekurs – og i to tilfælde også årets lukkekurs. 

Fordi handlerne blev indgået mellem selskaberne, skabte de ikke likviditet eller omsætning i aktien. Retten fandt, at de fem tilfælde havde medført urigtige eller vildledende signaler om udbuddet af, efterspørgslen efter eller kursen på aktien, og at der var indgået handler, hvor kursen havde ligget på et unormalt eller kunstigt niveau. Retten afviste derfor, at personen havde gennemført handlerne som led i normal og legitim market making. 

Personen blev idømt 4 måneders betinget fængsel. Dommen blev undtagelsesvis gjort betinget som følge af den lange sagsbehandlingstid, uanset at overtrædelser af den nævnte karakter efter Højesterets praksis som udgangspunkt skal straffes med ubetinget fængsel. Personen blev desuden idømt en tillægsbøde på 40.000 kr. De tre selskaber blev idømt bøder på henholdsvis 30.000 kr., 100.000 kr. og 10.000 kr., der blev nedsat til det halve som kompensation for den lange sagsbehandlingstid. 

Senest opdateret 31-03-2023