Redegørelse om inspektion i Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland (hvidvaskområdet)

25-05-2023

Finanstilsynet var den 15. og 16. november 2022 på inspektion i Citibank Europe plc, Denmark Branch, Filial af Citibank Europe plc, Irland (filialen). Inspektionen omfattede filialens organisering på hvidvaskområdet, risikovurdering, kundekendskab og overvågning af filialens kunder, filialens undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt samt overholdelse af sanktioner.

 

Sammenfatning og risikovurdering 

Citibank er en global bank, der har en mindre filial i Danmark, der er en del af bankens europæiske enhed. Den europæiske enhed er Citibank Europe plc med hovedsæde i Dublin, Irland. Filialen udbyder almindelige banktjenester såsom indlån, betalingstjenester og pengeoverførsel til store virksomheder, som har afdelinger eller hovedkontor i Danmark. 

På baggrund af filialens forretningsprofil vurderer Finanstilsynet, at filialen har en mellem til høj risiko for at blive brugt til hvidvask og terrorfinansiering. Dette skyldes bl.a. filialens corporate banking aktiviteter, hvor risikoen for hvidvask kan være høj. Det fremgår af Den Nationale Risikovurdering af Hvidvask 2022, at handelsbaserede transaktioner, der er knyttet til corporate bankkonti, kan øge risikoen for hvidvask af penge, især når højrisikolande er impliceret. Sådanne transaktioner til højrisikolande gennemføres også af filialen.

Tilsynsmæssige reaktioner

På baggrund af filialens fremsendte materiale samt de oplysninger, som Finanstilsynet fik på inspektionen, er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Filialen har fået påbud om at vurdere alle risici for, at filialen kan blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Vurderingen skal omfatte de risikofaktorer, der er forbundet med filialens kunder, produkter, tjenesteydelser og transaktioner samt leveringskanaler og lande eller geografiske områder, hvor filialens forretningsaktiviteter udøves. Endelig skal filialen sikre, at både den nationale og den supranationale risikovurdering inddrages i risikovurderingen, og at filialens risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er særskilt behandlet.

Filialen har endvidere fået påbud om at sikre, at den i forbindelse med oprettelse af kundeforhold indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven, herunder, hvor relevant, oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed, produkter, forventede transaktioner til/fra højrisikotredjelande samt hvilke jurisdiktioner, en kunde forventer at sende til/fra, både for alle eksisterende kunder og ved onboarding af nye kunder.

Herudover får Filialen påbud om løbende at overvåge etablerede forretningsforbindelser og sikre, at ændringer i kundeforhold ikke afventer rutinemæssig opdatering af kundekendskabsoplysninger. Filialen skal desuden sikre, at dokumenter, data eller oplysninger om kunderne løbende ajourføres.  

Filialen har desuden fået påbud om at sikre, at filialens overvågningssystem inddrager konkrete oplysninger om en kundes forventede transaktioner, herunder, antal, omfang og geografi, og dermed kan reagere på ændringer i kundeadfærd. Herudover skal filialen analysere og verificere historiske oplysninger om filialens højrisikokunder mindst på årlig basis.  

Derudover har filialen fået påbud om at underrette Hvidvasksekretariatet, hvis filialen er vidende om, har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Endvidere får filialen påbud om at gennemgå alle alarmer genereret i 2022 og underrette Hvidvasksekretariat, såfremt filialen er vidende om, har mistanke om eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. 
 
Endelig har filialen fået påbud om at berigtige oplysninger overfor Finanstilsynet, som filialen i medfør bekendtgørelse nr. 1417 af 25/06/2021 om indberetning af oplysninger til brug for Finanstilsynets risikovurdering af virksomheder og personer omfattet af hvidvasklovens har indberettet i 2021 og 2022. Finanstilsynet påbyder ligeledes filialen at sikre, at den fremover foretager korrekt indberetning af oplysninger.

 

 

Senest opdateret 25-05-2023