Redegørelse om inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

23-05-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank (banken). Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskab og risikoklassificering af kunder, særligt politisk eksponerede og reelle ejere. Inspektionen omfattede desuden bankens transaktionsovervågning, samt bankens undersøgelses-, noterings-, opbevaring og underretningspligt.

Bankens forretningsmodel er baseret på traditionelle bankforretninger som landsdækkende bank med en væsentlig koncentration i de større danske byer. Banken har fokus på privatkunder, foreninger og organisationer samt mindre og mellemstore erhvervsdrivende.

Banken har 61 filialer og seks lokale erhvervscentre, seks erhvervscentre og et boligforeningskontor. Banken har desuden et datterselskab, AL Finans, der udbyder factoring og leasing. Banken er majoritetsaktionær i Vestjysk Bank. 

Banken har i alt ca. 335.000 kunder, hvoraf langt størstedelen er privatkunder. 

Banken udgør derfor et større dansk pengeinstitut (SIFI). På baggrund af bankens størrelse, produktudbud, herunder full service-bankløsninger, er det Finanstilsynets vurdering, at banken har en høj iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner, jf. hvidvasklovens § 51.

Banken har fået påtale for, at banken ikke før udgangen af november 2022 havde sikret, at den havde identificeret og indhentet oplysninger om den eller de reelle ejere på ca. 5.000 foreningskundeforhold.

Banken har fået påbud om at sikre, at banken inddrager alle relevante risici i sin transaktionsovervågning af forretningsforbindelserne, herunder inddrager viden om andre kunder med anden risikoklassifikation, der har adgang til kundens konti.

Endeligt har banken fået påbud om at sikre undersøgelse af baggrunden for og formålet med alle komplekse og usædvanligt store transaktioner samt alle usædvanlige transaktionsmønstre og aktiviteter, der ikke har et klart økonomisk eller påviseligt lovligt formål, med henblik på at fastslå, om der er mistanke om eller rimelig grund til at formode, at disse har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme. Banken skal desuden omgående gennemgå og nedbringe den oparbejdede backlog på alarmer.

Senest opdateret 23-05-2023