Redegørelse om inspektion i The Change Group Denmark ApS (hvidvaskområdet)

07-07-2023

Finanstilsynet var den 30. og 31. marts 2023 på inspektion i The Change Group Denmark ApS (virksomheden). Inspektionen omfattede virksomhedens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet. Desuden omfattede inspektionen virksomhedens kundekendskab og -overvågning samt virksomhedens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten og kravene til interne kontroller på området. Inspektionen fokuserede udelukkende på virksomhedens aktivitet som valutavekslingsvirksomhed.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden har tilladelse til at udbyde valutaveksling jævnfør § 41, i hvidvaskloven. Herudover er virksomheden registreret som pengeoverførselsagent for udenlandsk betalingsinstitut (Western Union) jævnfør § 37, stk. 1, nr. 2, i lov nr. 1719 af 27. november 2020 om betalinger. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til 
hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at valutavekslingsvirksomheders lette tilgængelighed og kontantbaserede karakter generelt indebærer en høj risiko for at blive benyttet til hvidvask og terrorfinansiering.

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner jf. hvidvasklovens § 51.

Virksomheden har fået påbud om at revidere og udbygge sin risikovurdering, således at den omfatter en vurdering af de geografiske risikofaktorer, der er forbundet med virksomhedens kunder, produkter, samt transaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine forretningsgange på hvidvask- og terrorfinansieringsområdet med henblik på at sikre, at de er tilstrækkelige operationelle.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden foretager risikoklassificering af kundeforholdene, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering ved at inddrage de relevante risikofaktorer i vurderingen.

Virksomheden har fået påbud om at systematisk gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden vurderer, at der er en øget risiko for hvidvask eller terrorfinansiering.

Endelig har virksomheden fået påbud om at sikre, at den i sine underretninger oplyser, hvorfor den har mistanke om, eller har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.   


 

Senest opdateret 07-07-2023