Finanstilsynets afgørelse om Saxobank A/S’ aktiviteter vedrørende kryptoaktiver

05-07-2023

Finanstilsynet har den 4. juli 2023 truffet afgørelse om, at Saxo Bank A/S’ handel med kryptoaktiver for egen regning findes at ligge uden for pengeinstitutters lovlige virksomhedsområde, herunder § 24 i lov om finansiel virksomhed. Saxo Bank påbydes på den baggrund at skille sig af med sin egenbeholdning af kryptoaktiver.

Saxo Bank A/S giver sine kunder mulighed for at handle med en række kryptoaktivprodukter igennem bankens platform. Dels udbydes ETF’er (exchange traded funds) og ETN’er (Exchange traded notes), der følger udviklingen i kryptoaktiver og dels gives der mulighed for at spekulere i kryptoaktiver, der markedsføres under betegnelsen ”kryptovalutakryds”.

Derudover har Saxo Bank A/S selv en beholdning af kryptoaktiver, som holdes som et hedge for at modsvare den markedsrisiko, der er forbundet med bankens kryptoaktivprodukter.

Bilag 1 i lov om finansiel virksomhed er en udtømmende liste med aktiviteter som klart er omfattet af pengeinstitutters lovlige virksomhedsområde. Handel med kryptoaktiver fremgår ikke i bilag 1 i lov om finansiel virksomhed. 

Forordningen om markeder for kyptoaktiver (MiCA) får først virkning i sin helhed fra 30. december 2024. Forordningens ændring af CRD, bilag I, vil eksempelvis først have virkning fra den 30. december 2024, jf. artikel 146 i MICA-forordningen. Området er således for indeværende fortsat ureguleret. 

Ureguleret handel med krypoaktiver kan skabe mistillid til det finansielle system, og Finanstilsynet finder, at det vil være ubegrundet at legitimere handel med kryptoaktiver. Aktiviteten findes således heller ikke at kunne accepteres som accessorisk pengeinstitutvirksomhed af hensyn til den finansielle stabilitet, jf. § 24 i lov om finansiel virksomhed.

Saxo Bank A/S’ handel med kryptoaktiver for egen regning er sket med henblik på at afdække risici i forbindelse med udbud af andre finansielle produkter. Det ændrer dog ikke på, at aktiviteten, i sig selv, ikke er tilladt for danske pengeinstitutter i henhold til § 7, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed. 

På baggrund af ovenstående findes Saxo Banks handel med kryptoaktiver for egen regning at ligge uden for pengeinstitutters lovlige virksomhedsområde, herunder § 24 i lov om finansiel virksomhed. Saxo Bank påbydes på den baggrund at skille sig af med sin egenbeholdning af kryptoaktiver.

Senest opdateret 05-07-2023