Redegørelse om påbud til Koncenton A/S for overtrædelse af FAIF-loven

06-07-2023

Indledning 

Koncenton A/S (Koncenton) er en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) med tilladelse, jf. § 11, stk. 3, i lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. (FAIF-loven). Koncenton forvalter en række alternative investeringsfonde (AIF’er) i form af ejendomsfonde, herunder Koncenton Fredensborg A/S (fonden).

Koncenton udbød i august 2019 fonden som en AIF, der skulle investere i et konkret ejendomsprojekt. Projektet udviklede sig ikke som planlagt ifølge prospektet, idet der ikke forelå en byggetilladelse den 1. oktober 2019, som den indgåede aftale mellem sælger af ejendommen og fonden var betinget af. Som konsekvens heraf bortfaldt aftalen med sælger. Efterfølgende forhandlede Koncenton med sælger om en væsentlig reduktion af fondens projekt. Forhandlingerne skete uden inddragelse af investorerne, som først blev oplyst om bortfaldet af projektet 16 måneder senere samt de førte forhandlinger. 

Finanstilsynet anmodede Koncenton om en redegørelse for forløbet og har på baggrund af den konstateret, at Koncenton i forbindelse med udbuddet og forvaltningen af fonden har overtrådt FAIF-loven. 

Sammenfatning

Aftalen mellem sælger og fonden var betinget af, at en byggetilladelse blev opnået inden en bestemt dato. Byggetilladelsen blev ikke givet inden for fristen, ligesom der ikke blev aftalt en forlængelse af aftalen med henblik på projektets fortsatte gennemførelse. Risikoen for projektets gennemførelse forøgedes derfor væsentligt. Investorerne blev først 16 måneder senere orienteret om, at aftalen var bortfaldet.

Finanstilsynet har derfor påbudt Koncenton regelmæssigt at oplyse investorerne i de AIF’er, som Koncenton forvalter, om AIF’ens aktuelle risikoprofil og de risikostyringssystemer, herunder mitigerende tiltag, som Koncenton benytter til at styre fondens risici, jf. § 64, nr. 3, i FAIF-loven.

Læs hele redegørelsen

 

Senest opdateret 06-07-2023