Afgørelse om påtale til cBrain A/S vedrørende fejl i årsrapporten for 2021

10-07-2023

Erhvervsstyrelsen har gennemført en regnskabskontrol af cBrain A/S’ årsrapport for 2021. Sagen har været forelagt for Finanstilsynets bestyrelse.

Koncernregnskabet og modervirksomhedens årsregnskab er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. 

Erhvervsstyrelsen har i årsrapporten for 2021 konstateret overtrædelser af IFRS. Disse overtrædelser er bragt til ophør i virksomhedens årsrapport for 2022. Derfor påtaler Erhvervsstyrelsen, at virksomhedens årsrapport for 2021 indeholdt følgende fejl:

  1. cBrain havde ikke anset den danske stat som en samlet kunde ved opfyldelsen af oplysningskravet vedrørende store kunder, jf. IFRS 8, afsnit 34. Derudover havde cBrain ikke oplyst omsætningen fra hver enkelt af cBrains store kunder, som udgjorde mindst 10 pct. af virksomhedens omsætning. Dette udgjorde en overtrædelse af IFRS 8, afsnit 34. 
  2. cBrain havde ikke oplyst om arten af forbindelserne mellem cBrain og visse nærtstående parter, jf. IAS 24, afsnit 18. 

Læs hele afgørelsen

 

Senest opdateret 10-07-2023