Resumé af afgørelse om påtale til Chr. Hansen Holding A/S vedrørende årsrapporten for 2020/21.

05-01-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for 2020/21 for Chr. Hansen Holding A/S.

Års- og koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Årsrapporten er herudover udarbejdet i overensstemmelse med yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede virksomheder. 

Idet virksomheden rettede op på de konstaterede fejl i forbindelse med offentliggørelsen af virksomhedens årsrapport for 2021/22, inden styrelsen traf afgørelse, har styrelsen påtalt nedenstående forhold i årsrapporten for 2020/21.

Manglende oplysninger om vækst i terminalperioden

Goodwill er en væsentlig post, idet goodwill udgør ca. 48 % af den samlede balancesum. Virksomheden havde i årsrapporten for 2020/21 ikke medtaget oplysninger om den forudsatte vækst i terminalperioden til brug for udarbejdelse af værdiforringelsestests.

I henhold til IAS 36, afsnit 134, litra d, punkt iv, kræves oplysninger om 
den vækstrate, der er lagt til grund for ekstrapolation af pengestrømsprognoser ud over den periode, der er omfattet af de seneste budgetter/fremskrivninger.

Selvom virksomheden oplyste, at nytteværdien ville overstige den bogførte værdi allerede ved en vækst i terminalperioden på 0 %, så var det styrelsens vurdering, at oplysninger om den benyttede vækstrate er en væsentlig oplysning. Dermed kan oplysningen ikke undlades.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar

Virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregn-skabslovens § 99 a er integreret i ledelsesberetningen, jf. ”readers guide”, der fremgår af årsrapporten side 3. Virksomhedens ”readers guide” er dermed udgangspunktet for at forstå den samlede lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a.

I henhold til årsregnskabslovens § 99 a, stk. 1, skal store virksomheder supplere ledelsesberetningen med en ikke-finansiel redegørelse for samfundsansvar.

Efter årsregnskabslovens § 99 a, stk. 5, skal redegørelsen som udgangspunkt gives i ledelsesberetningen, men virksomheden kan også vælge at give redegørelsen i en supplerende beretning i årsrapporten eller på virksomhedens hjemmeside.

Det var styrelsens vurdering, at ”readers guide” mangler henvisninger til to forhold vedrørende rapporteringen om samfundsansvar.

1. Ikke-finansielle målsætninger
I ledelsesberetningen på side 39 i årsrapporten fremgår virksomhedens ”Long term ambitions until 2024/25”. Der fremgår målsætninger for såvel finansielle og ikke-finansielle nøgletal for ”Product”, ”Planet” og ”People”.

Det er styrelsens vurdering, at de ikke-finansielle målsætninger for ”Product”, ”Planet” og ”People” på side 39 er en del af virksomhedens politikker for samfundsansvar. Oplysningerne er dermed omfattet af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a og skal derfor fremgå af ”readers guide” med henblik på at leve op til kravet om en samlet redegørelse for samfundsansvar. 

2. Opnåede resultater

I ledelsesberetningen på side 50-52 fremgår virksomhedens ”Non-financial review”, som beskriver opnåede resultater, herunder ikke-finansielle resultater vedrørende ”Product performance”, ”Planet performance” og ”People performance”.

”Product performance” på side 50 fremgår ikke af ”readers guide” som en del af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabs-lovens §99 a.

Det er styrelsens vurdering, at ”Product performance” – i lighed med ”Pla-net performance” på side 51 og ”People performance” på side 52 – er omfattet af den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregn-skabslovens § 99 a og derfor skal fremgå af ”readers guide” med henblik på at leve op til kravet om en samlet redegørelse for samfundsansvar.

Oplysninger om opgørelsesmetoder
Virksomhedens lovpligtige redegørelse for samfundsansvar omfatter endvidere flere ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer, herunder bl.a. ”yogurt waste”, ”share of gross revenue from sustainable products” mv. 

Styrelsen har konstateret, at virksomheden mangler at medtage oplysninger om anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle nøgleresultatindikatorer.

Virksomheden har i et brev til styrelsen fremført, at der på side 39 i årsrapporten er medtaget et link til anvendt regnskabspraksis på hjemmesiden.

Virksomheden skal efter årsregnskabsloven § 53, stk. 1, 1. pkt. oplyse om anvendt regnskabspraksis for ikke-finansielle nøgletal, der fremgår af ledelsesberetningen. Det fremgår også af årsregnskabslovens § 87, stk. 2, at virksomheden skal oplyse om de anvendte metoder til opgørelse af de nøgletal, der indgår i ledelsesberetningen.

Da virksomheden har valgt at integrere den lovpligtige redegørelse for samfundsansvar efter årsregnskabslovens § 99 a i ledelsesberetningen, skal oplysningerne om anvendt regnskabspraksis og beskrivelse af anvendte metoder også fremgå af ledelsesberetningen som følge af kravet om en samlet redegørelse for samfundsansvar. Det er derfor ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne fremgår af virksomhedens hjemmeside, og at der fremgår link hertil i ledelsesberetningen på side 39.

Supplerende beretning med ”Sustainability data sheet”

Virksomhedens årsrapport indeholder en supplerende beretning på side 137-142, der omfatter ”Sustainability data sheet”. Styrelsen har konstateret, at den supplerende beretning manglede en beskrivelse af anvendt regnskabspraksis, og at der manglede en erklæring om den supplerende beretning i ledelsespåtegningen.

Anvendt regnskabspraksis
Af årsrapportens side 140 fremgår ”Resume of the Sustainability Accounting Principles”, som udelukkende omfatter ”Revenue contribution to the UN SDGs”. Den supplerende beretning indeholder adskillige andre ikke-finansielle nøgletal, som ikke fremgår af virksomhedens redegørelse om anvendt regnskabspraksis i årsrapporten.

Virksomhed har i et brev oplyst, at oplysninger om anvendt regnskabspraksis fremgår via et link i en fodnote på side 39 i årsrapporten.

I henhold til årsregnskabslovens § 14 stk., 2, skal en supplerende beretning indeholde anvendt regnskabspraksis, hvor de anvendte metoder og målegrundlag skal oplyses.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal medtage oplysninger i den supplerende beretning om anvendte metoder og målegrundlag efter årsregnskabslovens § 14, stk. 2. 

Det er ikke tilstrækkeligt, at oplysningerne om de anvendte metoder og målegrundlag fremgår af virksomhedens hjemmeside, og at der fremgår link hertil i ledelsesberetningen på side 39.

Ledelsespåtegning
Ledelsespåtegningen fremgår af side 67 i årsrapporten. Følgende afsnit er medtaget i ledelsespåtegningen:

”In our opinion the Company’s percentage of gross revenue from products which contribute to the UN Sustainable Development Goals (SDG’s no. 2, 3 and 12) for the financial year September 1, 2020 – August 31, 2021 represents a reasonable, fair and balanced representation of the Group’s product performance targets in accordance with the stated sustainability accounting principles.”

Styrelsen har på denne baggrund konstateret, at ledelsespåtegningen udelukkende omfatter ”Revenue contribution to the UN SDGs”, og ikke den supplerende beretning som helhed. 

I henhold til årsregnskabslovens § 9, stk. 7, skal ledelsen i ledelsespåtegningen erklære, hvorvidt den supplerende beretning giver en retvisende redegørelse inden for rammerne af almindeligt anerkendte retningslinjer for sådanne beretninger.

Styrelsen har derfor vurderet, at virksomheden ikke havde medtaget en erklæring om den samlede supplerende beretning i ledelsespåtegningen.
 

Senest opdateret 05-01-2023