Redegørelse om påbud til Selected Alternative Management A/S om PRIPS-KID for fonden Selected Regenergy A/S

05-01-2023

Selected Alternatives Management ApS (herefter ”Selected”/”selskabet”) forvalter fonden Selected Regenergy A/S og markedsfører denne til semiprofessionelle investorer. Selected er en registreret forvalter af alternative investeringsfonde med fire fonde under forvaltning, herunder fonden Selected Regenergy A/S.

Som registreret forvalter er Selected ikke under tilsyn af Finanstilsynet bortset fra tilsynet med det lovpligtige dokument med central information. Finanstilsynet kan således f.eks. ikke føre tilsyn med den interne governance i forhold til, hvordan afkast og risikoindikatorer beregnes.

Selected har i fondens markedsføringsmateriale og i fondens dokument med central information angivet en risikoindikator på 4 svarende til mellem risiko samt i dokumentet med central information angivet et gennemsnitligt årligt afkast på -4,73 pct. i stressscenariet.

Sammenfatning og påbud

I henhold til PRIIPS-forordningen, art. 6, pkt. 1, skal dokumentet med central information være nøjagtigt, redeligt, klart og ikke vildledende og være i overensstemmelse med vilkårene og betingelserne for fonden.

Selskabet anvender metoder til fastlæggelse af risikoindikator og resultatscenarier, der er i strid med disse regler. Metoderne fører til, at risikoen forbundet med investering i fonden fremstår væsentligt lavere, end den er. Investorer er således blevet stillet en væsentlig lavere risiko i udsigt ved investering, end investeringen må forventes at have.

Fondens dokument med central information af 17. maj 2022 angiver en risikoindikator på 4. Fondens investeringsstrategi er imidlertid så kompleks, at der ikke findes relevante benchmarks eller referencer. Det er derfor et krav i reguleringen, at risikoindikatoren skal angives til at være 6, jf. PRIIPS-RTS, bilag II, pkt. 8.

Selskabet skal i dokumentet med central information vise forskellige scenarier for fondens forventede afkast under forskellige forudsætninger om udviklingen i investeringen. Selskabet skal vise både et ufordelagtigt scenarie og et decideret stressscenarie. Selskabet har baseret stressscenariet på de samme faktorer, som anvendes i det ufordelagtige scenario, idet faktorerne alene er justerede til at være mindre favorable. Stressscenariet omfatter ikke særlige faktorer, som ikke er omfattet af det ufordelagtige scenarie. I henhold til PRIIPS-forordningen, bilag IV, pkt. 2, skal stressscenariet omfatte særligt ufordelagtige konsekvenser for produktet, som ikke er omfattet af det ufordelagtige scenarie.

Fejlene i risikoindikatoren og stressscenariet har fået risikoen forbundet med investering i fonden til at fremstå væsentligt lavere, end den er.

Derudover har dokumentet med central information en række mangler vedrørende bl.a. hvilken tidshorisont, der er angivet resultatscenarier for og vedrørende manglende forklaring om den tidsmæssige fordeling over fondens tidshorisont af det oplyste gennemsnitlige skøn for transaktionsomkostningerne. 

Er oplysningerne i en fonds dokument med central information ikke nøjagtige, klare og tydelige og dermed vildledende, indebærer det risiko for, at investorerne foretager investeringer uden at forstå de dermed forbundne risici og omkostninger. Investorerne risikerer dermed at lide uforudsete tab og miste tilliden til de finansielle markeder.

Selected har derfor fået påbud om at udarbejde et dokument med central information for fonden Selected Regenergy således, at informationerne heri ikke er i strid med PRIIPS-forordningen og PRIIPS-RTS.

Senest opdateret 05-01-2023