Redegørelse om funktionsinspektion i Danske Bank A/S om omkostnings- og gebyroplysninger

31-01-2023

Finanstilsynet gennemførte i 2022 en funktionsinspektion i Danske Bank A/S med fokus på de årlige oplysninger til kunder om de omkostninger og gebyrer, som kunden har betalt for investeringsprodukter og investeringsservice. Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor seks pengeinstitutter blev undersøgt.

Kravet til pengeinstitutter om årligt at fremsende oplysningerne til kunderne skaber gennemsigtighed om de faktisk afholdte omkostninger og gebyrer og giver mulighed for, at kunderne kan inddrage omfanget af omkostninger og gebyrer i investeringsbeslutninger.  

Pengeinstitutter skal have klare og fyldestgørende procedurer for datavalidering samt en kontrol af rapporten, så pengeinstituttet opdager og mindsker risikoen for, at oplysningerne til kunder ikke er fuldstændige og korrekte. 

Danske Bank har en række datavalideringsprocesser, der understøtter korrekt indhentning af data. Dog konstaterede Finanstilsynet, at den endelige kontrol af rapporten i form af en stikprøvekontrol er udformet på en måde, der ikke sikrer et tilstrækkeligt højt kontrolniveau.

Rapporterne med årlige investeringsomkostninger skal sendes til kunderne hurtigst muligt og som udgangspunkt senest tre måneder efter rapporteringsårets afslutning. Jo længere tid der går fra perioden, som omkostninger vedrører, til kunden modtager dem, desto mindre er oplysningerne værd for kunden. Finanstilsynet vurderer bankens udsendelse af rapporter for at være for sen, da banken først udsender fuldstændige rapporter i maj. Banken sender dog den del af rapporterne, der vedrører serviceomkostningerne, i januar.

Finanstilsynet har derfor påbudt banken at styrke bankens kontrolprocedurer samt sikre rettidig udsendelse af rapporter.

Pengeinstitutter skal levere gebyr- og omkostningsoplysningerne på en klar og forståelig måde, så kunderne kan træffe deres investeringsbeslutninger på et informeret grundlag. Derfor skal pengeinstituttet benytte dækkende betegnelser for de enkelte poster og beskrive, hvad den enkelte post omfatter, hvor det er relevant. Desuden fastlægger reguleringen specifikke krav til, hvordan rapporten skal opstilles. Finanstilsynet konstaterede, at bankens begrebsforklaringer i enkelte tilfælde ikke giver et klart billede af, hvad omkostningsposten dækker. Endvidere indgår tredjepartsbetalinger i rapporten som en produktomkostning, hvilket er i strid med reguleringen.

Finanstilsynet har derfor påbudt banken at tilpasse rapporterne, således at de giver gebyr- og omkostningsoplysningerne til kunderne på en klar og forståelig måde.

 

 

Senest opdateret 31-01-2023