Resumé af afgørelse om påtale til Trifork Holding AG vedr. årsrapporten for 2021

09-02-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for 2021 for Trifork Holding AG. Virksomheden er et schweizisk selskab, som har kapitalandele optaget til handel i Danmark.

Koncernregnskabet er aflagt efter International Financial Reporting Standards, IFRS. Årsregnskabet og ledelsesberetningen er aflagt efter schweizisk GAAP.

Det fremgår af § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om udsteders oplysningsforpligtelser (bekendtgørelse nr. 1173/2017), at årsregnskabet og ledelsesberetningen m.v. fra tredjelandsudstedere skal udarbejdes efter de samme regler, som ville gælde for udstedere hjemmehørende i Danmark. Der kan dog undtages fra disse bestemmelser, hvis den benyttede regnskabsmæssige begrebsramme er ækvivalensgodkendt, jf. kapitalmarkedslovens § 26, stk. 4.

Da schweizisk GAAP ikke er ækvivalensgodkendt, har Erhvervsstyrelsen vurderet, at virksomheden skal anvende årsregnskabsloven for så vidt angår de dele af årsrapporten, som ikke aflægges efter IFRS, jf. § 7, stk. 1, i bekendtgørelsen om udsteders oplysningsforpligtelser. 

Virksomheden har offentliggjort korrigerende/supplerende information i form af en børsmeddelelse af 12. december 2022 indeholdende årsregnskab udarbejdet i henhold IFRS og de supplerende bestemmelser i årsregnskabsloven for regnskabsklasse D. Virksomheden har samtidig suppleret ledelsesberetningen, så den opfylder årsregnskabslovens krav. Da har virksomheden således har korrigeret de konstaterede fejl, har styrelsen alene påtalt forholdene.

 

Senest opdateret 09-02-2023