Redegørelse om påbud til Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (vedr. Investeringsforeningen Wealth Invests afdeling TimeInvest Sustainable Opportunities AKL)

03-02-2023

Finanstilsynet har afsluttet sin undersøgelse af Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S’ overholdelse af visse oplysningskrav i disclosure- og taksonomiforordningen for så vidt angår afdelingen TimeInvest Sustainable Opportunities AKL. Undersøgelsen skete som led i en tværgående temaundersøgelse, hvor otte fondes bæredygtighedsoplysninger i bl.a. prospektet blev undersøgt. Undersøgelsen blev iværksat i juni 2022. Fokus har været på fonde, der har bæredygtige investeringer som mål (også omtalt som ”fuldt bæredygtige” fonde).

Finanstilsynet har i undersøgelsen forholdt sig til bæredygtighedsoplysningerne i Investeringsforeningen Wealth Invests prospekt og dokument med central investorinformation (KIID) for afdelingen TimeInvest Sustainable Opportunities AKL. Det er blevet undersøgt, om investorerne har modtaget de bæredygtighedsoplysninger, som de er berettiget til, og om disse bæredygtighedsoplysninger er givet på en klar, fyldestgørende og forståelig måde. 

Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S’ interne processer, herunder om disse sikrer, at fonden (afdelingen) investerer i overensstemmelse med bæredygtighedsmålene, har ikke været en del af Finanstilsynets undersøgelse. 

Grundlaget for undersøgelsen

Når en fond har bæredygtig investering som mål, er der en række bæredygtighedsoplysninger, som skal indgå i prospektet og KIID. Formålet med disse krav er, at investorerne kan betrygge sig i, at fondens investeringsmål er i overensstemmelse med de bæredygtighedsmål, som investor ønsker at bidrage til, og hvilke bæredygtighedsrisici den indebærer for investor, så investor kan træffe sin investeringsbeslutning på et oplyst grundlag.

Der skal derfor for fonden oplyses, hvilke bæredygtighedsmål den bidrager til, hvordan det sikres, at de faktiske investeringer er i overensstemmelse med målene, og hvilke bæredygtighedsrisici som investor påtager sig.    

En bæredygtig investering er en investering i en økonomisk aktivitet, som bidrager til et miljømæssigt eller socialt mål, hvor sådanne investeringer ikke må væsentligt skade nogen af disse mål, og hvor der alene må investeres i virksomheder, der følger god ledelsespraksis. 

Det miljømæssige og/eller sociale mål, som investeringen i den økonomiske aktivitet bidrager til, kaldes for det bæredygtige investeringsmål. 

Det/de bæredygtige investeringsmål kan f.eks. være et eller flere af FN’s 17 Verdensmål. Det betyder, at hvis en fond eksempelvis har et bæredygtigt investeringsmål om at bidrage til ’Rent vand og sanitet’ (Verdensmål 6), vil fonden være omfattet af nogle specifikke oplysningskrav. Kravene sikrer, at aktuelle eller potentielle investorer på en klar, fyldestgørende og forståelig måde får oplysninger om, hvordan investorens midler bidrager til dennes specifikke bæredygtighedsmål, inden investoren eventuelt vælger at investere i fonden. 

Det skal fremgå af prospektet, hvordan det bæredygtige investeringsmål skal nås, hvordan bidraget til målene måles, samt hvordan det sikres, at de underliggende investeringer i fonden er bæredygtige. Hvis der anvendes et indeks som referencebenchmark, f.eks. til løbende at måle opnåelse af det bæredygtige investeringsmål, skal der i prospektet oplyses om, hvordan indekset er tilpasset målet, og redegøres for, hvorfor og hvordan det angivne indeks afviger fra et bredt markedsindeks. Hvis fonden har reduktion af CO2-emissioner som mål med henblik på at nå Parisaftalens langsigtede mål for den globale opvarmning, gælder der nogle yderligere specifikke oplysningskrav. 

Det skal også fremgå af prospektet, hvis bæredygtighedsrisici forventes at kunne påvirke afkastet negativt. Hvis bæredygtighedsrisici ikke anses for relevante, skal der klart og præcist redegøres for årsagerne hertil.  

Derudover er der yderligere oplysningskrav til prospektet, hvis fonden, der har bæredygtig investering som mål, investerer i økonomiske aktiviteter, som bidrager til et miljømål. 

Endelig skal de bæredygtige investeringsmål fremgå af KIID på en måde, der er konsistent med oplysningerne om det/de bæredygtige investeringsmål i prospektet.   

Finanstilsynet har udelukkende undersøgt overholdelsen af de oplysningskrav, der følger direkte af disclosure- og taksonomiforordningen og af KIID-forordningen. Oplysninger der gives i medfør af den delegerede retsakt til disclosure- og taksonomiforordningen, som har fundet anvendelse siden den 1. januar 2023, har ikke være omfattet af undersøgelsen. Den delegerede retsakt til disclosure- og taksonomiforordningen indeholder bl.a. rapporteringsskabeloner for de oplysninger, der følger af de to forordninger.

Disclosure- og taksonomiforordningen har fundet anvendelse siden henholdsvis 10. marts 2021 og 1. januar 2022. 

Resultatet af undersøgelsen

Finanstilsynet har gennemgået overholdelsen af ovenstående krav for Investeringsforeningen Wealth Invests fond, TimeInvest Sustainable Opportunities AKL. Bæredygtighedsmålene for fonden er bl.a., at fondens aftryk på alle FN’s 17 Verdensmål for bæredygtig udvikling skal bidrage positivt med mindst 20%, og at det samlede CO2-udledning fra fondens investeringer er lavere end den samlede CO2-udledning fra fondens benchmark.

Finanstilsynet har i undersøgelsen taget udgangspunkt i det prospekt og KIID, som var gældende ved undersøgelsens iværksættelse i juni 2022.

Finanstilsynets undersøgelse viser, at der for fonden TimeInvest Sustainable Opportunities AKL oplyses utilstrækkeligt om bæredygtighedsforhold i prospektet. På flere væsentlige områder er oplysningerne utilstrækkelige, da der enten oplyses uklart eller mangelfuldt.

Konkret finder undersøgelsen, at:

  • Oplysningerne om bæredygtighedsrisicis sandsynlige indvirkning på afkastet for fonden er uklare og mangelfulde.
  • Der er oplyst uklart og mangelfuldt om, hvad der er de bæredygtige investeringsmål for fonden og hvordan det angivne referencebenchmark er tilpasset de bæredygtige investeringsmål samt afviger fra et bredt markedsindeks.
  • Oplysningerne om hvordan de underliggende investeringer er i miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter er uklare og mangelfulde. 

Disse forhold beskrives yderligere nedenfor. 

I prospektet er bæredygtighedsrisicis indvirkning på afkastet kun oplyst overordnet, og det er uklart, om der er foretaget en vurdering af bæredygtighedsrisicis indvirkning på afkastet, som beror på en forståelse af, at bæredygtighedsrisici er finansielle risici som defineret i disclosureforordningen. Oplysningerne om bæredygtighedsrisicis sandsynlige indvirkning på afkastet for fonden er central information for investor i forhold til at kunne forstå den eksponering for bæredygtighedsrisici, der er for den pågældende fond. Finanstilsynet har derfor påbudt Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S at sikre, at Investeringsforeningen Wealth Invest i prospektet oplyser klart om resultatet af vurderingen af bæredygtighedsrisicis sandsynlige indvirkning på afkastet for fonden TimeInvest Sustainable Opportunities AKL. 

Det oplyses uklart i prospektet om, hvad der er det/de bæredygtige investeringsmål for fonden. De oplyste mål er for uspecifikke og har i højere grad karakter af en delvis beskrivelse af, hvordan fonden vil måle dens bidrag fremfor at oplyse klart om, hvad det er for nogle konkrete bæredygtige investeringsmål, som fonden har som mål at bidrage til. Det kan dermed være svært for potentielle og aktuelle investorer at forstå, hvad fondens bæredygtige investeringsmål er, og hvad det betyder for den måde deres midler investeres. Derudover fremgår det af prospektet, at afdelingen anvender et indeks som referencebenchmark. Hvis der anvendes et indeks som referencebenchmark, f.eks. til løbende at måle opnåelse af de bæredygtige investeringsmål, skal der i prospektet oplyses om, hvordan indekset er tilpasset målene, og redegøres for, hvorfor og hvordan det angivne indeks afviger fra et bredt markedsindeks, hvilket ikke fremgår af oplysningerne i prospektet. Finanstilsynet har derfor påbudt Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S at sikre, at Investeringsforeningen Wealth Invest i prospektet oplyser klart om fonden TimeInvest Sustainable Opportunities AKLs enkelte bæredygtige investeringsmål, og hvordan det angivne indeks som referencebenchmark er tilpasset de bæredygtige investeringsmål. Derudover skal der redegøres for, hvorfor og hvordan det angivne indeks, der er tilpasset dette mål, afviger fra et bredt markedsindeks.

Det fremgår af prospektet, at fondens investeringer bl.a. bidrager til miljømål i taksonomiforordningen. Der oplyses dog utilstrækkeligt om, hvordan investeringerne i økonomiske aktiviteter lever op til kravene til miljømæssigt bæredygtige økonomiske aktiviteter. Eksempelvis skal det oplyses, hvordan investeringerne overholder fastsatte tærskelværdier og krav til, hvornår en økonomisk aktivitet er miljømæssigt bæredygtig. Finanstilsynet har derfor påbudt Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S at sikre, at Investeringsforeningen Wealth Invest i prospektet oplyser klart om, hvordan de underliggende investeringer i fonden TimeInvest Sustainable Opportunities AKL er i økonomiske aktiviteter, der kvalificeres som miljømæssigt bæredygtige.

 

Senest opdateret 03-02-2023