Afgørelse om påtale til Netcompany Group A/S vedrørende årsrapporterne for 2020 og 2021

28-02-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporterne for Netcompany Group A/S for 2020 og 2021. Koncern- og årsregnskaberne er aflagt efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder.

Styrelsens kontrol af årsrapporterne gav anledning til, at styrelsen påtalte nedenstående forhold. 

Ved fastsættelsen af reaktionen vedrørende det betingede vederlag, har styrelsen lagt vægt på, at forholdet vurderes at være uvæsentligt for årsrapporten for 2022, samt at der er oplyst om fejlens betydning for sammenligningstallene i årsrapporten for 2022. Derfor skønnes det ikke nødvendigt med offentliggørelse af korrigerende tal for 2021 (sammenligningstallene i årsrapporten). Det andet forhold i afgørelsen er korrigeret i årsrapporten for 2022, hvorfor styrelsen alene har påtalt denne overtrædelse i de tidligere årsrapporter.

Den regnskabsmæssige behandling af betingede vederlag vedrørende overtagelsen af Q Delft BV i 2019
Netcompany overtog i maj 2019 100% af aktierne i den hollandske virksomhed Q Delft BV (nu Netcompany Netherlands B.V). Købsvederlaget består af et kontant beløb, som blev betalt ved overtagelsen, samt betingede vederlag som består af følgende elementer:

  1. “Contingent Purchase Price” (50% kontantbaseret og 50% aktiebaseret).
  2. “Earn-out Purchase Price”.

Det fremgår af købsaftalen, at en ”stiftende sælgers” forholdsmæssige andel af ”Contingent Purchase Price” i tilfælde af, at en sælger forlader virksomheden, kun udbetales, hvis denne kvalificeres som ”Good leaver”, eller opfylder betingelsen om ansættelse i den angivne periode. Dette gælder tilsvarende for ”Earn-out Purchase Price”.

De sælgende aktionærer ejede den overdragne virksomhed gennem en holdingvirksomhed. Det er således holdingvirksomheden, som er den juridiske sælger af kapitalandelene.

Det fremgår af IFRS 3, afsnit 52, litra b, at aftaler om aflønning af tidligere ejere for fremtidige tjenesteydelser skal anses som en særskilt transaktion og dermed ikke må medtages som en del af købsvederlaget.

Yderligere fremgår det af IFRS 3, afsnit B55, at:

”Hvis det ikke er tydeligt, om en aftale om betaling til ansatte eller sælgende aktionærer er en del af udvekslingen for den overtagne virksomhed eller er en transaktion, der er separat fra virksomhedssammenslutningen, skal den overtagende virksomhed tage følgende faktorer i betragtning:

a) Fortsat ansættelse — Vilkårene for fortsat ansættelse af de sælgende aktionærer, der bliver nøglemedarbejdere, kan være en indikator for indholdet af en aftale om betinget vederlag. De relevante vilkår for fortsat ansættelse kan blive medtaget i en ansættelseskontrakt, aftale om virksomhedsovertagelse eller andre dokumenter. En aftale om betinget vederlag, hvor betalingerne automatisk fortabes, hvis ansættelsen ophører, er aflønning for tjenester efter sammenslutningen. Aftaler, hvor de betingede betalinger ikke påvirkes af ansættelsens ophør, kan indikere, at de betingede betalinger udgør yderligere vederlag snarere end aflønning.
b) ….”


IFRIC har i januar 2013 offentliggjort en ”IFRIC Update”, hvoraf det fremgår, at selvom IFRS 3, afsnit B55, omtaler faktorer/indikatorer, som skal benyttes, når det skal afgøres, om et beløb er en del af købsvederlaget eller er et vederlag for tjenesteydelser efter overtagelsen, så gør den faste formulering i IFRS 3, afsnit B55, litra a, at betingede vederlag som fortabes, hvis ansættelsen ophører, skal anses som aflønning for tjenesteydelser efter virksomhedssammenslutningen.

På den baggrund er det styrelsens vurdering, at vederlag betinget af fortsat ansættelse, skal indregnes som løn for fremtidige ydelser, medmindre betingelsen om fortsat ansættelse ikke har substans. Styrelsen vurderer endvidere, at det ikke har betydning, at de sælgende aktionærer ikke ejede den overdragne virksomheden direkte, idet den var ejet af en holdingvirksomhed, hvor de sælgende aktionærer var de eneste ejere. Styrelsen anser således ikke, at dette forhold ændrede ved substansen af transaktionen.

Det er styrelsens opfattelse, at betingelserne om fortsat ansættelse er juridisk bindende for sælgerne. Endvidere har styrelsen lagt vægt på, at betingelsen om fortsat ansættelse er gældende for hele den for det betingede vederlag relevante periode. På den baggrund er det styrelsens vurdering, at betingelsen om fortsat ansættelse ikke er uden substans.

Desuden er det styrelsens vurdering, at det forhold, at sælgerne kan få det betingede vederlag udbetalt, selvom de forlader virksomheden, så længe dette ikke sker som ”bad leaver”, ikke medfører, at vederlaget ikke automatisk fortabes ved ansættelsesophør. Der er efter styrelsens vurdering tale om almindelige beskyttende foranstaltninger fra sælgernes side, således sælgerne ikke kan ”snydes” for deres vederlag. Styrelsen lægger således vægt på, at sælgerne ikke har krav på at modtage deres vederlag, hvis de frivilligt forlader virksomheden, eller hvis de afskediges som følge af, at de har overtrådt væsentlige kontraktmæssige betingelser.

Da forholdet ikke er væsentligt for årsrapporten for 2022, har styrelsen påtalt forholdet vedrørende årsrapporterne for 2020 og 2021, hvor forholdet blev vurderet som væsentligt.

Oplysninger om tidspunktet for opfyldelse af leveringsforpligtelser i henhold til IFRS 15

 Følgende beskrivelse fremgår af virksomhedens årsrapporter for 2020 og 2021:

”The Group recognises revenue from a contract when (or as) it fulfils an execution engagement by passing a promised asset or service to a client. An asset is transferred when (or as) the customer acquires control of that asset. The customer acquires control of a good or a service when it can direct its use and receive virtually all the remaining benefits from it.”

Styrelsen vurderer, at ovenstående beskrivelse indikerer, at virksomheden indregner omsætning over tid i henhold til IFRS 15, afsnit 35, litra b.

Virksomheden har dog i forbindelse med sagen oplyst, at omsætning fra kontrakter om udvikling af softwaresystemer indregnes over tid i henhold til IFRS 15, afsnit 35, litra c, da følgende kriterier er opfyldte:

  1. Virksomheden skaber aktiver for kunder, der er så kundespecifikke, at aktiverne ikke har en alternativ anvendelse for virksomheden, og
  2. Virksomheden har et retsgyldigt krav på betaling for ydelser udført til dato. 

Virksomheden har i årsrapporten for 2022 ændret sin beskrivelse, således at begrundelsen for at indregne omsætning vedrørende udvikling af softwaresystemer for kunder nu er i overensstemmelse med ovenstående.

Styrelsen har derfor påtalt, at virksomheden ikke havde oplyst om den korrekte begrundelse for at indregne omsætning over tid, hvilket styrelsen anser som en overtrædelse af IFRS 15, afsnit 119, litra a, sammenholdt med IFRS 15, afsnit 123 og afsnit 124, litra a.

 

Senest opdateret 28-02-2023