Redegørelse om inspektion i Hvidbjerg Bank

08-02-2023

Finanstilsynet var i november 2022 på inspektion i Hvidbjerg Bank (herefter banken). De væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang, hvor der blev lagt vægt på de områder, der havde den største risiko.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Hvidbjerg Banks forretningsmodel har en højere kompleksitet end i pengeinstitutter af en sammenlignelig størrelse som følge af den geografiske spredning med et forholdsvist stort lokalt markedsområde og en høj andel af store eksponeringer. Sammenholdt med bankens kapitalforhold, stiller det øgede krav til de kredit- og styringsmæssige kompetencer i banken, ligesom det øger behovet for kontrol og risikostyring.

Banken har fået et påbud om, at banken skal præcisere sin forretningsmodel, så den giver et mere nøjagtigt udtryk for bestyrelsens ønskede grænser og risikovillighed, herunder skal banken revurdere sine grænser for udlånsvækst.

Banken har tillige fået et påbud om, at banken skal tilrette sin kreditpolitik, så den på en mere præcis måde angiver bestyrelsens overordnede retningslinjer og ønskede risikoappetit på kreditområdet. Kreditpolitikken skal indeholde betingelser for afvigelser og undtagelser fra politikkens hovedregler samt beskrive krav til kompenserende forhold. Derudover skal kreditpolitikken indeholde retningslinjer for anvendelse af kreditlempelser.

Bankens kontrolmiljø skal styrkes, og banken skal sikre funktionsadskillelse mellem risikopåtagning, kontrol og ledelsesrapportering. I den udstrækning, at banken ikke kan opnå fuldstændig funktionsadskillelse, skal der være tilstrækkelige kompenserende foranstaltninger, der samlet set sikrer en betryggende risikostyring på kreditområdet. Banken skal desuden kunne dokumentere regelmæssig kontrol af alle væsentlige aktiviteter på kreditområdet, herunder værdiansættelse af sikkerheder samt anvendelse af kreditlempelser.

Banken skal endvidere sikre, at sikkerhederne på bankens eksponeringer er korrekt værdisat og registreret, så risikoen på de enkelte eksponeringer løbende opgøres korrekt.

Direktionen skal sikre, at den risikoansvarlige følger op på outsourcing partneren på områdets analyser og konklusioner samt kvalitetssikrer disse. Banken skal desuden have retningslinjer for opfølgning på den risikoansvarliges konklusioner.

Banken skal også sikre, at der fastsættes tilstrækkelig tid og ressourcer til udførelse af compliance-funktionens opgaver, herunder sikre tilstrækkelig dybdegående og uafhængig udførelse af opgaverne.

To af bankens ejendomme er for højt værdiansat, og de skal samlet nedskrives med knap 1,65 mio. kr. 

Eksponeringsgennemgangen gav anledning til en forøgelse af bankens nedskrivninger med 311 t.kr. samt en øget solvensreservation på knap 2,9 mio. kr. på en enkelt sag. 

På baggrund af inspektionen vurderer Finanstilsynet, at det af banken opgjorte solvensbehov den 30. juni 2022 på 10,0 pct. ikke er tilstrækkeligt til at afdække bankens risici. Banken vil øge solvensbehovet med 0,5 pct. point til i alt 10,5 pct., som følge af øget tillæg til afdækning på compliance- og risikostyringsrisici samt øget tillæg på mangler ved sikkerhedsregistrering og kontrolmiljø. Finanstilsynet vurderer dette som dækkende.

 

 

Senest opdateret 08-02-2023