Redegørelse om inspektion i Sparekassen Danmark

04-12-2023

Finanstilsynet var i august og september 2023 på inspektion i Sparekassen Danmark (sparekassen). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret vurdering.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Sparekassen Danmark er en garantsparekasse, som er et resultat af en række fusioner. Sparekassen tilbyder traditionelle ind- og udlånsprodukter til privatkunder i hele Danmark og mindre og mellemstore virksomheder i Nordjylland, den nordlige del af Midtjylland samt i mindre omfang i København.

Sparekassens landbrugseksponering er væsentlig højere end gennemsnittet af institutter i gruppe 2, og andelen af eksponeringer, der udviser svaghedstegn, er ligeledes højere.

Finanstilsynet har gennemgået 203 udlån svarende til ca. 9 pct. af sparekassens samlede udlånsvolumen.

Gennemgangen af udlån til privatkunder viste, at sparekassens privatkunder med risikoklassifikation 2a generelt er mindre robuste end hos sammenlignelige institutter.

Gennemgangen af udlån til mindre erhvervskunder viste, at sparekassen havde ændret risikoklassifikation på flere kunder, herunder konstateret objektiv indikation for kreditforringelse (OIK) på et antal af disse, efter Finanstilsynet havde udvalgt dem til gennemgang på inspektionen. Sparekassen har derfor fået påbud om at gennemgå en repræsentativ stikprøve af den øvrige portefølje med henblik på at sikre, at denne er risikoklassificeret korrekt.

I forbindelse med gennemgangen af udlån til store erhvervskunder konstaterede Finanstilsynet, at en erhvervskunde var kreditforringet, hvilket medførte et nedskrivningsbehov på 111 mio. kr.

Sparekassen har en høj risikovillighed ved finansiering af udlejningsejendomme og ejendomsprojekter. Sparekassen har derfor fået en risikooplysning om, at sparekassen bør reducere risikovilligheden i dette segment. Sparekassen har desuden fået påbud om at sikre, at finansiering af udlejningsejendomme sker kreditmæssigt forsvarligt. Sparekassen har ligeledes fået påbud om at inddrage alle relevante forhold omkring ejendomme i forbindelse med værdiansættelse af disse, ligesom sparekassen har fået påbud om at værdiansætte sikkerheder i projektejendomme under opførelse forsigtigt.

Sparekassen har fået påbud om at udarbejde betryggende beslutningsgrundlag ved bevilling af udlån til delkunder i erhvervssegmentet, og sparekassen har fået påbud om at sikre, at re-bevilling af udlån til erhvervskunder sker på et betryggende grundlag.

Sparekassen har fået påbud om at tilrette kreditpolitikken, så den afspejler bestyrelsens ønskede risikoappetit på kreditområdet.

Der var flere væsentlige mangler i sparekassens kreditstyring, hvilket sparekassens interne kontrolfunktion også havde konstateret. Sparekassen har derfor fået påbud om at sikre en betryggende kreditstyring, og sparekassens risikoansvarlige har fået påbud om at sikre en betryggende overvågning heraf.

På markedsrisikoområdet har sparekassen fået påbud om at styre og afbøde de risici for sparekassens ikke-handelsmæssige aktiviteter, som opstår som følge af potentielle renteændringer.

På baggrund af inspektionens observationer vurderer Finanstilsynet, at sparekassen undervurderer flere risici i opgørelsen af det individuelle solvensbehov. Sparekassen skal derfor afsætte yderligere kapital i søjle 2 til dækning af kreditspændsrisiko, store kunder med finansielle problemer, mangler i kreditstyringen samt utilstrækkelig overvågning heraf i risikostyringsfunktionen.

Finanstilsynet vurderer, at en forøgelse af solvensbehovet med 0,8 procentpoint er dækkende. Sparekassens individuelle solvensbehov er herefter opgjort til 10,8 pct. pr. 31. marts 2023.

 

Senest opdateret 04-12-2023