Afgørelse om fremadrettede påbud/påtale til Silkeborg IF Invest A/S vedrørende årsrapporten for 2022

21-12-2023

Erhvervsstyrelsen har som led i regnskabskontrollen med de børsnoterede virksomheder foretaget en kontrol af årsrapporten for Silkeborg IF Invest A/S for 2022. Koncernregnskabet er aflagte efter IFRS samt yderligere danske oplysningskrav for børsnoterede virksomheder. Årsregnskabet er aflagt efter årsregnskabsloven.

Styrelsens kontrol af årsrapporten gav anledning til, at styrelsen påbød virksomheden fremadrettet i kommende årsrapporter at korrigere nedenstående forhold, dog påtalte styrelsen det sidste forhold, idet virksomheden har korrigeret forholdet i halvårsrapporten for 1. halvår 2023.

Oplysninger om de forudsætninger, som er benyttet ved dagsværdmålingen

Investeringsejendomme er indregnet til en værdi af 451 mio. kr. svarende til 64 % af balancesummen og er dermed en væsentlig post i virksomhedens koncernregnskab. Målingen af dagsværdien er foretaget med udgangspunkt i en afkastbaseret model, og målingen er kategoriseret som en måling på niveau 3 i dagsværdihierarkiet.

I årsrapporten har virksomheden oplyst om de væsentlige forudsætninger, der er benyttet til opgørelsen af dagsværdien af virksomhedens investeringsejendomme. Lejeindtægter er af virksomheden anset som værende en væsentlig forudsætning ved opgørelsen af virksomhedens dagsværdi, og virksomheden har oplyst de realiserede lejeindtægter pr. m2 for 2022 og 2021.

I henhold til IFRS 13, afsnit 93, litra d, skal der i forbindelse med dagsværdimålinger kategoriseret på niveau 3 i dagsværdihierarkiet oplyses kvantitativt om de væsentlige, ikkeobserverbare input brugt til dagsværdimålingen.

Ved opgørelsen af dagsværdien af investeringsejendommene har virksomheden benyttet de forventede lejeindtægter i et normaliseret driftsår og ikke de realiserede lejeindtægter for 2022 eller 2021. 

Styrelsen er enig med virksomheden i, at det er de forventede lejeindtægter i et normaliseret driftsår, som skal indgå i dagværdiopgørelsen af investeringsejendommenes dagsværdi, men da virksomheden ikke har oplyst niveauet for de forventede lejeindtægter, har styrelsen vurderet, at virksomheden ikke har opfyldt kravet i IFRS 13, afsnit 93, litra d, om at oplyse kvantitativt om de forudsætninger, som er brugt til dagsværdimålingen.

Anvendelse af uafhængig vurderingsekspert til måling af investeringsejendommenes dagsværdi

Det fremgår ikke af koncernregnskabet om, virksomheden har anvendt en uafhængig vurderingsekspert ved opgørelsen af dagsværdien for investeringsejendommene.

Der fremgår af IAS 40, afsnit 75, litra e, at der skal oplyses om, i hvilket omfang dagsværdien af investeringsejendomme er baseret på en værdiansættelse fra en uafhængig vurderingsekspert. Hvis skønnet over dagsværdien ikke er foretaget af en vurderingsmand, skal dette oplyses

Virksomheden har oplyst, at den i efteråret 2022 bestilte en ekstern vurdering, hvilket skal ses i sammenhæng med virksomhedens hidtidige praksis med at indhente eksterne vurderinger med års mellemrum, til brug for dels intern understøttelse af virksomhedens egen model og dels understøttelse af belåningsgraden. Virksomheden vurderer således ikke, at dagsværdimålingen baseres på en værdiansættelse fra en uafhængig vurderingsekspert.

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse, at dagsværdiopgørelsen af investeringsejendommene enten er baseret på en uafhængig vurderingsekspert eller ikke er baseret på en uafhængig vurderingsekspert. Det er således ikke muligt at undlade at omtale brugen eller ikke-brugen af en uafhængig vurderingsekspert, jf. IAS 40, afsnit 75, litra e. 

Oplysninger om præsentationspligtige segmenter

Virksomheden har identificeret tre præsentationspligtige segmenter (fodbold, ejendomme og hotel). Virksomheden har ikke i noten specificeret, om segmentomsætningerne skal henføres til eksterne kunder eller salg til andre segmenter.

I henhold til IFRS 8, afsnit 23, litra a og b, skal virksomheden vise både den eksterne omsætning og omsætningen mellem de enkelte segmenter, hvis beløbene inkluderes i segmentresultatet eller regelmæssigt indberettes til den øverste beslutningstager.

Det fremgår af den interne rapportering til den øverste beslutningstager, at omsætning mellem segmenter indgår i rapporteringen, og dermed indgår denne omsætning ligeledes i de oplyste resultatmål til den øverste beslutningstager.

På den baggrund er det styrelsens vurdering, at virksomheden skal oplyse separat om omsætning med eksterne kunder og omsætning fra transaktioner med andre driftssegmenter i virksomheden, jf. IFRS 8, afsnit 23, litra a og b.

Specifikation af årets tilgang på investeringsejendomme

Det fremgår af virksomhedens koncernregnskab, at virksomheden har indregnet en tilgang på investeringsejendomme på 17,3 mio. kr. Tilgangen er ikke specificeret på forbedring og/eller anskaffelse af nye investeringsejendomme.

Det fremgår af IAS 40, afsnit 76, litra a, at virksomheden skal oplyse særskilt om tilgange på regnskabsposten investeringsejendomme, herunder skal der oplyses separat om tilgange hidrørende fra anskaffelser og tilgange hidrørende fra efterfølgende udgifter (f.eks. forbedringer).

Det er styrelsens vurdering, at virksomheden skal specificere om, tilgange vedrører forbedringer eller anskaffelse af nye investeringsejendomme jf. IAS 40, afsnit 76, litra a.

Vedrørende dette forhold har virksomheden specificeret, om tilgange vedrører forbedringer eller anskaffelse af nye investeringsejendomme i halvårsrapporten for 1. halvår af 2023, hvorfor styrelsen alene påtalte dette forhold.

Senest opdateret 21-12-2023