Redegørelse om inspektion på hvidvaskområdet i kompasbank A/S

20-12-2023

Finanstilsynet var i september 2023 på inspektion i kompasbank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede gennemgang af instituttets risikovurdering, interne kontroller, kundekendskab og alarmbehandling.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Instituttets forretningsmodel består i at modtage indlån fra danske og tyske privatkunder på den en side, og finansiering af danske små og mellemstore virksomheder og finansiering af spanske erhvervskunder på den anden side. 

Instituttets forretningsmodel og udbudte produkter medfører, at instituttet ikke er primærinstitut for sine kunder. 

Instituttets indlånsvirksomhed udbydes både ved instituttets egen markedsføring samt gennem en tysk samarbejdspartner, der formidler indlån. 

For så vidt angår instituttets spanske erhvervskunder, har instituttet indgået aftale med en spansk samarbejdspartner, der agerer låneformidler. 

Instituttet udbyder både traditionelle udlån og factoring til de spanske kunder.

Finanstilsynet vurderer, at instituttets iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er medium til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

På baggrund af inspektionen har en række områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Instituttet har fået påbud om at stoppe med at yde udlån til nye spanske kunder samt nye udlån til eksisterende spanske kunder, indtil instituttet har dokumenteret for Finanstilsynet, at en række påbud er efterlevet. Det vedrører påbuddene om løbende overvågning af spanske erhvervskunder, undersøgelse af og hvis relevant underretning om spanske erhvervskunder, tilstrækkelig identifikation og kontrol af spanske erhvervskunders reelle ejere og gennemførsel af kundekendskabsprocedurer vedrørende instituttets spanske samarbejdspartnere. Afgørelsen om påbud om stop for nye udlån har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Instituttet har fået påbud om at foretage løbende overvågning af instituttets spanske erhvervskunder, og at kunne godtgøre dette over for Finanstilsynet.

Instituttet har fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner og aktiviteter fra de spanske erhvervskunder og når relevant foretage underretning til Hvidvasksekretariatet herom.

Instituttet har fået påbud om at undersøge og når relevant foretage underretning til Hvidvasksekretariatet i de tilfælde, hvor instituttet har afviklet forretningsforbindelser med tyske indlånskunder som følge af manglende mulighed for at gennemføre betryggende kundekendskabsprocedurer. 

Instituttet har fået påbud om at gennemføre kundekendskabsprocedurer vedrørende instituttets spanske samarbejdspartnere, herunder at sikre, at instituttet i forbindelse med oprettelse af kundeforholdet, ved ændringer i kundeforholdet og på i øvrigt passende tidspunkter indhenter tilstrækkelige kundekendskabsoplysninger i overensstemmelse med hvidvaskloven. 

Instituttet har fået påbud om at indhente identitetsoplysninger på samtlige reelle ejere bag de spanske erhvervskunders og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere de spanske erhvervskunders reelle ejeres identitet og at sikre, at dette kan godtgøres overfor Finanstilsynet.

Instituttet har fået påbud om at foretage en tilstrækkelig risikovurdering af kundeforholdene, så instituttet risikoklassificerer kunderne på baggrund af de risikofaktorer, som er nævnt i hvidvasklovens bilag 2 og 3, samt de risikofaktorer, som instituttet selv har defineret, og at instituttet inddrager den Nationale Risikovurdering af Hvidvask.

Instituttet har fået påbud om at vurdere og hvor relevant indhente oplysninger om forretningsforbindelsers tilsigtede beskaffenhed, herunder indhente oplysninger om private indlånskunders indkomst- og formueforhold. 

Instituttet har fået påbud om at gennemføre skærpede kundekendskabsprocedurer i tilstrækkeligt omfang, herunder at undersøge screeningsresultater i de kundeforhold, hvor instituttet har vurderet, at der er øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme samt at sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Instituttet har fået påbud om at sikre, at instituttet har tilstrækkelige procedurer til at afgøre, om kunder er politisk eksponerede personer eller nærtstående eller nære samarbejdspartnere til en politisk eksponeret person, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet. 

Instituttet har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkeligt omfang identificerer og vurderer risikoen for, at instituttet kan blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme. 

Instituttet har fået påbud om at foretage hyppigere sanktionsscreening for private indlånskunder, herunder som minimum når nye forordninger indeholdende regler om finansielle sanktioner mod lande, personer, grupper, juridiske enheder eller organer træder i kraft, samt foretage sanktionsscreening af transaktioner fra instituttets spanske erhvervskunder, herunder særligt ved betalinger fra tredjemænd.

 

 

Senest opdateret 20-12-2023