Redegørelse om inspektion i Ekspres Bank

22-12-2023

Finanstilsynet var i september 2023 på inspektion i Ekspres Bank A/S (banken). Inspektionen var en ordinær inspektion, hvor de væsentligste risikoområder blev gennemgået ud fra en risikobaseret tilgang.

Ekspres Bank yder forbrugslån uden sikkerhed både online, gennem hjemmeside, låneportaler samt via distributører i detailhandelen. Banken har udelukkende udlån til privatkunder. Ekspres Bank er 100 pct. ejet af BNP Paribas Personal Finance, og opererer i Danmark, Sverige og Norge.

Ekspres Banks forretningsmodel er udfordret som følge af flere faktorer, herunder negativ udlånsvækst og negative resultater. Derudover har nettorenteindtægterne og basisindtjeningen været faldende de seneste to år.

Finanstilsynet kunne ved inspektionen konstatere, at banken skal rette op på en række forhold. 

Bankens har fået påbud om at tilrette sin forretningsorden, så virtuelle bestyrelsesmøder sidestilles med elektroniske bestyrelsesmøder, og så listen over emner, der kan behandles på elektroniske bestyrelsesmøder, er udtømmende. Yderligere skal det af bestyrelsens forretningsorden fremgå, at bestyrelsesformanden ikke kan tage beslutninger uden at inddrage resten af bestyrelsen.

Banken har fået påbud om at sikre, at der er en klar hierarkisk reference fra bankens interne revision til bankens bestyrelse.

Banken har fået påbud om at tilrette sin compliancepolitik, så compliancefunktionens påkrævede uafhængighed af andre enheder i banken og koncernen fremstår klart og entydigt heraf. Banken har desuden fået påbud om at sørge for klare retningslinjer for compliancefunktionens rapportering til direktionen og bestyrelsen samt compliancefunktionens risikovurdering. Yderligere skal banken sikre konsistens mellem retningslinjerne for frekvensen af rapportering og den faktiske rapporteringsfrekvens.

Banken har fået påbud om at udarbejde en forretningsgang for sine interne kontroller på alle væsentlige områder på kreditområdet.
   
Finanstilsynet fandt ved inspektionen flere forhold, som efter Finanstilsynets vurdering betyder, at der er en over-normal kreditrisiko i bankens kundeportefølje. Der er en risiko for, at banken ikke har tilstrækkelig viden om bankens nuværende risiko. Bankens bevillingsproces i Sverige og Norge har været behæftet med fejl, mens gennemgangen af eksponeringerne generelt viste, at bevillingsprocessen i alle tre lande ikke foregik betryggende. Banken har fået påbud om at sikre, at bevillingsgrundlaget og -processen er betryggende og pålidelig. Derudover har banken fået påbud om at sikre betryggende kontroller af bevillings-grundlaget og -processen. Banken har desuden fået påbud om at lave tilstrækkelig validering af de statistiske udgifter benyttet i Sverige og Norge.

Det er Finanstilsynets vurdering, at banken har en over-normal kreditrisiko som følge af fejl i bevillingsprocessen. Denne over-normale kreditrisiko har banken ikke på nuværende tidspunkt taget tilstrækkelig højde for. Finanstilsynet vurderer, at især den svenske kundeportefølje er behæftet med over-normal risiko, hvilket bl.a. skyldes fejl i kundernes data ved bevilling. Finanstilsynet vurderer, at banken bør tage et søjle II tillæg på 210 mio. kr. for at afdække denne risiko.

Banken har fået påbud om at sikre en korrekt kategorisering og stadieplacering af sine kunder i økonomiske vanskeligheder. Herunder skal banken identificere de kunder, som er kreditforringet f.eks. som følge af kontraktbrud og identificere non-performing lån korrekt. 

Da banken har en låneportefølje i Sverige og Norge, har banken en strukturel valutarisiko. Bankens kapitalratio er følsom overfor ændringer i de risikovægtede poster for kreditrisiko som følge af valutakursændringer i SEK/DKK og NOK/DKK. Finanstilsynet vurderer, at denne strukturelle valutarisiko skal dækkes af et søjle II tillæg. Ud fra bankens indsendte informationer under inspektionen, er det Finanstilsynets vurdering, at dette tillæg er ca. 130 mio. kr. 

Bankens stresstest indikerer, at bankens kapitalmålsætning er lav. Banken bør have en kapitalmålsætning, der sikrer en tilfredsstillende overdækning over for det totale kapitalkrav, så det er sikret, at banken ikke bryder med bufferkravet under et stressscenarie.

Senest opdateret 22-12-2023