Redegørelse om inspektion i Nykredit Realkredit A/S

18-04-2023

Finanstilsynet har i oktober 2022 været på inspektion i Nykredit Realkredit A/S (Nykredit).

 

Inspektionen omfattede kreditområdet med fokus på porteføljen af landbrugskunder. På inspektionen blev udvalgte eksponeringer til landbrugskunder gennemgået. Inspektionen omfattede en ikke-repræsentativ stikprøve af 39 eksponeringer mod landbrugskunder. Stikprøven var målrettet eksponeringer med en middelgod kreditbonitet, der som følge af konjunkturændringer i landbrugssegmentet kunne have fået svaghedstegn. Endvidere blev instituttets relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer på kreditområdet vedrørende landbrug gennemgået. Det primære fokus i gennemgangen har været på rettidig konstatering af eventuelle svaghedstegn og dokumentation heraf.

Inspektionen omfattede også Nykredits overvågning af værdien af sikkerheder i form af fast ejendom, herunder belåningsgrader (LTV-overvågning). Gennemgangen omfattede Nykredits relevante politikker, forretningsgange og rapporteringer. Finanstilsynet gennemgik også instituttets beregning af behovet for supplerende sikkerhed. Inspektionen omfattede ikke tiltag i forhold til beredskab og finansieringsrisikoen ved stigning i krav til supplerende sikkerhed ved ejendomsprisfald. Denne del af undersøgelsen omfattede også en stikprøve på 96 af Nykredits LTV-overvågninger fordelt på forskellige ejendomskategorier. Formålet var at undersøge om ejendomsværdierne overvåges rettidigt og korrekt.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynet havde fokus på Nykredits konstatering af svaghedstegn i landbrugseksponeringerne, og om disse afspejles retvisende og rettidigt i ratings, stadieindplaceringer på de konkrete eksponeringer. Ud af de gennemgåede 39 sager i stikprøven, var der fravigelse fra en eller flere guidelines i 31 af disse, svarende til ca. 80 pct. af sagerne. Kompenserende forhold for fravigelsen var generelt til stede i sagerne. Dog var beskrivelsen af de kompenserende forhold generelt meget kort. Finanstilsynet fandt en enkelt sag, hvor ratingen var for høj.

På LTV-området viste gennemgangen af stikprøven af Nykredits LTV-overvågning ni overskridelser af overvågningsfristen. Den gennemgåede stikprøve viste ikke eksempler på, at der i konkrete tilfælde manglede supplerende sikkerhed. Nykredit har fået påbud om at sikre, at realkreditbelånte ejendomme finansieret ved udstedelse af særligt dækkede obligationer overvåges rettidigt.

Inspektionen gav ikke anledning til at tilsidesætte det af Nykredit Realkredit opgjorte solvensbehov

 

 

Senest opdateret 18-04-2023