Redegørelse om funktionsinspektion i Nykredit Portefølje Administration A/S om værdiansættelse

14-04-2023

Finanstilsynet gennemførte i perioden juni 2022 til marts 2023 en funktionsinspektion i Investeringsforvaltningsselskabet Nykredit Portefølje Administration A/S (herefter ”NPA”) med fokus på værdiansættelse af mindre likvide aktiver i åbne fonde.

 

Funktionsinspektionen indgik i en temainspektion, hvor tre investeringsforvaltningsselskabet og forvaltere af alternative investeringsfonde (herefter ”FAIF’er”) blev undersøgt. 

Værdiansættelsespolitikken 
FAIF’er skal have en værdiansættelsespolitik, som skal fungere som bestyrelsens overordnede styringsværktøj, og hvor forretningsgange og procedurer skal implementere politikkens principper. Det er derfor nødvendigt, at de væsentlige styringsmæssige rammer omkring værdiansættelse er fastlagt i politikken, så det sikres, at bestyrelsens beslutninger om værdiansættelsesmetoder mv. gennemføres. 

Finanstilsynet gav NPA påbud, om at sikre, at værdiansættelsespolitikken i tilstrækkelig grad beskriver selskabets værdiansættelsesmetoder for alle relevante aktivtyper samt at sikre, at værdiansættelsespolitikken drøftes og godkendes af bestyrelsen i NPA.

Værdiansættelsespolitikken skal fastlægge krav til den hyppighed, hvormed priser på aktiver skal opdateres, under hensyntagen til aktivets likviditet og værdiansættelsesrisiko. NPA havde fastlagt grænser, der tillader brug af relativt gamle priser. NPA fik påbud om at sikre, at værdiansættelsen af aktiverne sker med korrekt hyppighed,.

Oplysning om værdiansættelse til investorerne 
FAIF’er skal stille en række oplysninger til rådighed for investorerne i en AIF, herunder en beskrivelse af de metoder og procedurer, som FAIF’en benytter til at værdiansætte fondens aktiver og forpligtelser. Finanstilsynet konstaterede, at NPA i flere tilfælde blot henviste til lovgivningen på området fremfor at beskrive de anvendte metoder.  

Finanstilsynet gav derfor NPA påbud om at sikre, at investoroplysningen indeholder en beskrivelse af de metoder og procedurer som benyttes ved værdiansættelse af de forvaltede fondes aktiver.


 

Senest opdateret 14-04-2023