Redegørelse om inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S

23-09-2022

Finanstilsynet var i maj-juni 2022 på inspektion i Ringkjøbing Landbobank A/S. Inspektionen var en ordinær inspektion, og blev gennemført som led i det løbende tilsyn med banken.

 

Sammenfatning og risikovurdering

Ringkjøbing Landbobank A/S driver bank inden for bankens naturlige markedsområde i Nord-, Midt- og Vestjylland, og er en full-service bank for både privat- og erhvervskunder. Herudover har banken et særligt fokus på nicheområder inden for udvalgte segmenter.

Banken har en høj udlånsvækst, og bryder pr. 30. juni 2022 med tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst. Banken har fået et separat risikooplysning i forhold hertil. Bankens vækst er sket både som organisk vækst og vækst via opkøb. I bankens forretningsmodel fremgår der ikke en beskrivelse af bankens størrelse og målsætning for vækst, og banken har fået et påbud om at præcisere forretningsmodellen.

Derudover har banken fået påbud om at ændre sin instruks til direktionen, så genforhandlinger af sager over direktions beføjelser bliver bevilget af bestyrelsen, og ikke som i dag, hvor det sker i kreditafdelingen med efterfølgende orientering og bevilling i bestyrelsen.

I kreditpolitikken var der eksempler på upræcise formuleringer, og der var brug for nærmere afklaring på udvalgte områder. Banken har fået et påbud om at præcisere sin kreditpolitik.

Finanstilsynet gennemgik 149 udlån udvalgt ud fra en risikobaseret tilgang. Finanstilsynet var overordnet enig i bankens risikoklassificering af de udvalgte sager. Ved gennemgangen var der flere eksempler på, at banken ikke overholdte dele af forretningsgangene på kreditområdet, og bevillingsgrundlaget var i flere tilfælde mangelfuldt. Banken har fået et påbud om at sikre et bedre bevillingsgrundlag for erhvervssager.

Der var eksempler på atypiske sager, hvor banken i bevillingen havde lagt væsentlig vægt på, at lånet var dækket fuldt ud med sikkerhed, og at banken dermed havde en meget lille risiko. Ved konjunkturudsving kan det have en væsentlig betydning, hvis aktivers værdi pludselig falder, og kunden samtidig har en atypisk aktivsammensætning.

Banken har fortsat en stor andel af store sager over 2 pct. af kapitalgrundlaget. I de gennemgåede sager var der eksempler på høj kompleksitet, der bl.a. kommer til udtryk ved en kompleks forretningsmodel, ejerstruktur eller finansiering hos kunden.

Bankens bevillingsgrundlag for køb af ejer- og fritidsboliger i vækstområder var i flere tilfælde mangelfuldt. Banken følger ikke sin forretningsgang på alle områder, og har fået påbud om at styrke bevillingsgrundlaget og følge sin forretningsgange på området.

Banken har frem til marts 2022 ikke foretaget en individuel vurdering af, om kundens egenfinansiering i forbindelse med køb af bolig er passende for den enkelte kunde. Banken har fået en påtale.

Risikostyringsfunktionens risikovurdering, der danner grundlag for årsplanen, er ikke tilstrækkelig konkret og overbliksskabende. I både risikostyring- og compliancefunktionen manglede der skriftlige processer på flere områder. Herunder proces for anbefalinger og retningslinjer for involvering af begge funktioner i væsentlig beslutninger samt proces for dokumentation af advarsler og betænkeligheder. Banken har fået påbud om at forbedre de skriftlige processer på begge områder. Banken har desuden fået påbud om at forbedre compliancefunktionens årlige rapportering til bestyrelsen.

Finanstilsynets gennemgang resulterede i mernedskrivninger for 1,3 mio. kr.

Bankens solvensbehov var pr. 31. december 2021 opgjort til 9,3 pct. Finanstilsynet vurderer, at dette var tilstrækkeligt på inspektionstidspunktet.

 

Senest opdateret 23-09-2022