Redegørelse om betalingstjeneste- og hvidvaskinspektion i Pleo Financial Service A/S

14-09-2022

Finanstilsynet var den 2. og 3. maj 2022 på inspektion i Pleo Financial Services A/S (virksomheden) med en opfølgende inspektion den 18. maj 2022. Inspektionen omfattede en undersøgelse af virksomhedens ledelse og indretning samt risikovurdering, politikker, forretningsgange og interne kontroller samt virksomhedens kundekendskab, herunder overvågning af kunder.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Virksomheden er et e-pengeinstitut med tilladelse efter lov om betalinger. Udover at udstede e-penge udbyder virksomheden betalingstjenester, jf. nr. 3, 4 og 5 i bilag 1 til lov om betalinger.

Virksomheden udbyder en række tjenester i relation til firmakort-løsninger, som gør det nemmere at udgiftsrapportere og håndtere løbende udgifter i virksomheder. Virksomheden udsteder e-penge og forudbetalte kort. 

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark.

I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på, at virksomheden oplever en voldsom vækst i disse år, og derfor har behov for, at governance og procedurer følger med størrelsen på virksomheden. Virksomheden opererer i Sverige, Tyskland, Finland, Frankrig, Spanien, Østrig og Irland samt UK. Den grænseoverskridende aktivitet medfører en øget risiko. 

På baggrund af inspektionen har et antal områder givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om, at bestyrelsen skal sikre, at der er klare rammer for, hvilke dispositioner direktionen kan træffe, og hvilke beslutninger direktionen eventuelt kan træffe med efterfølgende orientering af bestyrelsen. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at bestyrelsens forhandlingsprotokoller afspejler de drøftelser, der blev ført på møderne samt de beslutninger, der blev truffet.

Virksomheden har fået påbud om at fastsætte procedurer, der sikrer, at det er klart, hvem der er ansvarlig for at identificere risici, og hvilke metoder, der anvendes til at identificere og overvåge risici, således at virksomheden håndterer de risici, instituttet er eller kan blive udsat for. 

Virksomheden har fået påbud om at fastsætte procedurer, der sikrer, at medarbejderne i virksomheden ved, hvordan de skal agere i en interessekonflikt. 

Virksomheden har fået påbud om at revidere sine procedurer for vurdering af den samlede risikovurdering af kunder således, at de afspejler kundens reelle risiko i overensstemmelse med hvidvaskloven.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den i forbindelse med oprettelse af kundeforholdet kontrollerer identifikation af reelle ejere i overensstemmelse med hvidvaskloven samt sikrer, at virksomhedens forretningsgange afspejler dette.

 

 

Senest opdateret 14-09-2022