Redegørelse om inspektion i Jyske Bank A/S (hvidvaskområdet)

16-09-2022

Inspektionen omfattede bankens kundekendskab og overvågning af kunder samt undersøgelse af alarmer og underretning til Hvidvasksekretariatet. Desuden omfattede inspektionen bankens organisering, risikovurdering, politik, skriftlige forretningsgange og interne kontroller på hvidvaskområdet.

 

Finanstilsynet var i efteråret 2021 på inspektion i Jyske Bank A/S.  Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet i en afdeling med ansvar for afviklingsportefølje af kunder med boliglån i Sydeuropa, som blev suppleret med en undersøgelse af Private Banking kunder med primær fokus på udenlandske Private Banking kunder – herunder inaktive kundeforhold

Risikovurdering og sammenfatning

Jyske Bank er et af de største danske pengeinstitutter. Jyske Bank tilbyder sine kunder en bred vifte af finansielle produkter, herunder internationale private banking aktiviteter.

Finanstilsynet vurderer, at Jyske Banks iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er baseret på bankens størrelse og forretningsmodel, der indeholder en række produkter og kunder, der må anses som høj risiko. 

På baggrund af inspektionen i de to afdelinger er der nogle områder, der har givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Påbuddene er primært rettet mod afdelingen, der håndterer de udenlandske boliglån i Sydeuropa.

Banken har fået påbud om at revidere sine skriftlige forretningsgange, så disse indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre i relation til kunderne i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen. Forretningsgangene skal omfatte risikostyring, kundekendskabsprocedurer, undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligten og intern kontrol. Herunder skal banken revidere sine forretningsgange, så det klart fremgår, hvornår banken skal indhente dokumentation for midlernes oprindelse samt for kundens forklaring i forbindelse med undersøgelse af alarmer. Det skal desuden fremgå, hvilken dokumentation banken skal kræve fra kunderne.

Banken har i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen fået påbud om at træffe passende foranstaltninger for at imødegå risikoen for hvidvask og finansiering af terrorfinansiering, herunder overveje, om forretningsforbindelsen skal afvikles, hvis banken bliver bekendt med, at de oplysninger, som er indhentet om kunden, er utilstrækkelig og ikke kan ajourføres. 

Banken har fået påbud om at udføre tilstrækkelige interne kontroller, så banken sikrer, at afdelingen med afviklingsporteføljen efterlever bankens interne forretningsgange, og at banken opfylder hvidvasklovens krav, herunder vedrørende kundekendskab.

Banken har i forhold til de to afdelinger fået påbud om at ajourføre kundekendskabsoplysninger, der er mangelfulde eller ikke er ajourførte, herunder identificere reelle ejere og gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet, samt at vurdere og, hvor det er relevant, indhente oplysninger om forretningsforbindelsens formål og tilsigtede beskaffenhed samt midlernes oprindelse.

Banken har i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen fået påbud om at foretage den fornødne løbende overvågning af sine kunder, herunder om nødvendigt indhente dokumentation for midlernes oprindelse. 

Banken har fået påbud om at udarbejde tilstrækkelige procedurer for risikoklassifikation af kunder, således at alle relevante risikofaktorer inddrages med henblik på bankens overholdelse af hvidvasklovens krav om risikostyring.

Banken har i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen fået påbud om at udføre skærpede kundekendskabsprocedurer for de kundeforhold, hvor banken vurderer, at der er øget risiko for hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Banken har fået påbud om at undersøge mistænkelige transaktioner herunder at sikre, resultaterne af disse undersøgelser noteres og opbevares.

Banken har i forhold til afdelingen med afviklingsporteføljen fået påbud om at foretage underretning til Hvidvasksekretariatet ved mistanke om, eller når banken har rimelig grund til at formode, at en transaktion, midler eller en aktivitet vedrørende specifikke kunder har eller har haft tilknytning til hvidvask eller finansiering af terrorisme.

Banken har fået en risikooplysning om, at det kan være vildledende for bankens medarbejdere, hvis uaktuelle kundekendskabsoplysninger ikke bliver slettet eller ajourført.

 

Senest opdateret 16-09-2022