Redegørelse om inspektion i DLR Kredit A/S

02-09-2022

Finanstilsynet var i januar 2022 på inspektion i DLR Kredit A/S (DLR). Inspektionen havde til formål at afdække risikoen ved instituttets overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst til erhverv med boligformål i perioden 3. kvartal 2018-4. kvartal 2021.

 

Finanstilsynet gennemgik bl.a. relevante politikker, retningslinjer, forretningsgange og rapportering. Finanstilsynet gennemgik herudover en stikprøve på 57 eksponeringer inden for udlån til privat boligudlejning. Stikprøven var valgt på baggrund af rating og eksponeringsstørrelse med hovedvægt på størrelsesmæssigt mindre eksponeringer med svag rating.

Opsummering og risikovurdering

DLR´s kreditpolitik fastlægger ikke i tilstrækkelig grad, hvilken kreditrisikoprofil instituttet skal have i forhold til erhverv med boligformål. Det gælder i særlig grad for mindre eksponeringer, men også i nogen omfang for større eksponeringer. En betydelig del af DLR’s høje vækst ligger i mindre eksponeringer. DLR’s udlånsportefølje er endvidere i forhold til andre realkreditinstitutter præget af en større andel mindre eksponeringer. En stillingtagen til kreditrisikoprofil forudsætter, at kreditpolitikkens principper har en væsentlig detaljeringsgrad, da bestyrelsen ellers ikke har taget stilling til instituttets kreditrisikoprofil. Der mangler derudover en stillingtagen til afvigelser og undtagelser fra kreditpolitikken. DLR får derfor påbud om at sikre, at kreditpolitikken indeholder tydeligere principper for kundernes risikoprofil, samt principper for afvigelser og undtagelser fra hovedregler og grænser.

De konstaterede mangler i instituttets kreditpolitik kombineret med den længerevarende overskridelse af tilsynsdiamantens pejlemærke for udlånsvækst til erhverv med boligformål udgør en forøget risiko. DLR får en risikooplysning herom. DLR skal foretage en stikprøvegennemgang af eksponeringer inden for udlån til privat boligudlejning med henblik på at vurdere, om instituttet har afsat nok kapital til dækning af den forøgede risiko på dette udlånssegment.

DLR får derudover et påbud om at sikre, at det kun er bestyrelsen som bevilger eksponeringer, som udgør over 2 pct. af virksomhedens kapitalgrundlag.

 

Senest opdateret 02-09-2022