Redegørelse om inspektion i Loomis Danmark A/S og Loomis Foreign Exchange Danmark ApS (hvidvaskområdet)

26-10-2022

Finanstilsynet var i november 2020 på inspektion i både Loomis Danmark A/S og Loomis Foreign Exchange Danmark ApS, der på inspektionstidspunktet var to separate virksomheder.

Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede virksomhedernes risikovurdering, politikker, procedurer og interne kontroller. Herudover omfattede inspektionen kundekendskabsprocedurer, overvågning af erhvervskunder, samt virksomhedernes undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligt. Inspektionen var desuden fokuseret på de aktiviteter, der har været i perioden 2015-2020 i Loomis-koncernen relateret til de forhenværende kunder med valutavekslingstilladelse i Danmark.

Efter inspektionens afholdelse, er Loomis Foreign Exchange Danmark ApS den 20. april 2021 ophørt som virksomhed og fusioneret med Loomis Danmark A/S, hvorved alle virksomhedens aktiver er overdraget til Loomis Danmark A/S.

Risikovurdering og sammenfatning angående Loomis Danmark A/S

Virksomheden driver valutavekslingsvirksomhed, og udfører desuden aktiviteter inden for værdihåndtering.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på den iboende risiko, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed generelt, hvilket indebærer en høj risiko. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. Henset til den tid, der er gået siden inspektionens gennemførelse, kan forholdene i virksomheden i mellemtiden have ændret sig.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er en øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Herudover skal virksomheden udarbejde skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden inddrager virksomhedens viden om kunden, således at kunderne risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. Herunder skal hvidvasklovens bilag 2 og 3 inddrages i risikoklassifikationen af kunderne. 

Virksomheden har fået påbud om at gennemføre rimelige foranstaltninger for at kontrollere den eller de reelle ejeres identitet samt at klarlægge kundernes ejer- og kontrolstruktur og sikre, at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har fået påbud om at indhente og notere tilstrækkelige oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtede beskaffenhed i henhold til hvidvaskloven.

Virksomheden har endvidere fået påbud om at kontrollere, om virksomhedens kunder, herunder reelle ejere, er nærtstående eller nære samarbejdspartnere til politisk eksponerede personer, samt om kunderne er udenlandske politisk eksponerede personer.

Risikovurdering og sammenfatning angående Loomis Foreign Exchange ApS

Virksomheden drev valutaveksling, og virksomhedens kunder bestod udelukkende af pengeinstitutter med tilladelse fra Finanstilsynet i Danmark.

Finanstilsynet vurderer, at virksomhedens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er normal til høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I vurderingen har Finanstilsynet særligt lagt vægt på den iboende risiko, som er forbundet med valutavekslingsvirksomhed generelt, hvilket indebærer en høj risiko. 

På baggrund af inspektionen er der et antal områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer i de kundeforhold, hvor virksomheden har vurderet, at der er en øget risiko for hvidvask og finansiering af terrorisme. Herudover skal virksomheden udarbejde skriftlige forretningsgange for, hvordan virksomheden gennemfører skærpede kundekendskabsprocedurer.

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at virksomheden inddrager virksomhedens viden om kunden, således at kunden risikoklassificeres på baggrund af en konkret og dokumenteret vurdering. Herunder skal hvidvasklovens bilag 2 og 3, inddrages i risikoklassifikationen af kunderne. 

Virksomheden har fået påbud om at sikre, at den indhenter og noterer tilstrækkelige oplysninger om kundeforholdets formål og tilsigtet beskaffenhed i relation til hvidvaskloven, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.

Virksomheden har endvidere fået et påbud om at kontrollere, om virksomhedens kunder, herunder kundernes reelle ejere, er nærtstående eller nære samarbejdspartnere til politisk eksponerede personer, samt om kunderne er udenlandske politisk eksponerede personer, og at dette kan godtgøres over for Finanstilsynet.
 

Senest opdateret 26-10-2022