Redegørelse om inspektion i Danske Bank A/S (hvidvask- og terrorfinansieringsområdet)

17-10-2022

Finanstilsynet var den 18. maj 2022 på inspektion i Danske Bank A/S (banken). Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på terrorfinansieringsområdet. Desuden omfattede inspektionen bankens transaktionsovervågning samt bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, og underretningspligterne og kravene til interne kontroller på terrorfinansieringsområdet.

 

Risikovurdering og sammenfatning

Banken er det største pengeinstitut i Danmark. Banken driver alle typer af bankforretninger fra simple indlånskonti til privatkunder til komplicerede finansielle produkter til investorer og full service-bankløsninger til erhvervsdrivende i alle størrelser samt kapitalforvaltning og investering. 

Banken har et meget betydeligt antal privatkunder, virksomhedskunder og institutionelle kunder, hvoraf mange har komplicerede koncernstrukturer og/eller finansielle arrangementer. Et større antal kunder er bosiddende i eller med hjemsted i udlandet, ligesom et større antal privatkunder er distancekunder.

Banken har datterselskaber, filialer og repræsentationskontorer i en række 
udenlandske jurisdiktioner. Omfanget af transaktioner, herunder grænseoverskridende pengeoverførsler, er betydeligt, og en væsentlig del af kundernes transaktioner gennemføres via netbank eller via kontanthåndtering. PET har i den nationale risikovurdering for terrorfinansiering i 2019 og den nationale risikovurdering for organisationer i 2020 anført, at pengeoverførsler til terrorformål i høj grad sker netop ved bankoverførsler.

Banken har desuden betydelige aktiviteter indenfor værdipapirhandel, trade finance, og private banking, og banken har et omfattende antal grænseoverskridende korrespondentforbindelser.

Finanstilsynet vurderer på baggrund af ovenstående, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask og finansiering af terrorisme er høj.

Finanstilsynets observationer under inspektionen har ikke givet anledning til tilsynsmæssige reaktioner.  

 

 

Senest opdateret 17-10-2022