Redegørelse om inspektion af Handelsbanken Danmarks nedskrivninger i lyset af COVID-19

30-11-2022

Finanstilsynet gennemførte i februar 2022 en inspektion af Svenska Handelsbanken AB’s danske filials nedskrivninger på erhvervskunder i lyset af COVID-19.

 

Selvom det er en filial af en svensk bank, er grundlaget for denne inspektion den danske fortolkning af og praksis for reglerne i IFRS 9, som fremgår af bilag 10 til bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Sammenfatning og risikovurdering

Finanstilsynets vurdering af nedskrivningerne byggede på en gennemgang af filialens forretningsgange og af udlån til 108 erhvervskunder.

Filialens fortolkning og implementering af nedskrivningsreglerne i forbindelse med kunders kontraktbrud afveg fra dansk praksis. Filialen undlod generelt at foretage en kvalificeret vurdering af, om kreditrisikoen var steget, hvis betalinger var forsinkede. Andre former for kontraktbrud var ikke omtalt i forretningsgangene.

Finanstilsynet vurderede ligeledes, at forretningsgangene ikke sikrede, at alle eksponeringer, hvor det var overvejende sandsynligt, at filialen ville lide tab, blev placeret i det dårligste regnskabsmæssige stadie (stadie 3).

Bankens forretningsgang for registrering af misligholdelse for mindre virksomhedskunder afveg fra dansk praksis. Kun hvis mere end 70 pct. af kundens engagement var misligholdt, anså banken det fulde engagement for at være misligholdt.

Metoden til nedskrivningsberegninger for kunder med objektiv indikation for værdiforringelse (OIK) var utilstrækkelig. Forretningsgangene sikrede ikke, at filialen brugte mindst to scenarier, og at valg og vægtning af scenarier og beregninger var tilstrækkeligt begrundede og dokumenterede.

Filialen konstaterede ikke OIK rettidigt og fulgte ikke reglerne for indplacering af eksponeringer i stadie 3.

Finanstilsynet fandt, at der blandt de gennemgåede udlån var seks eksponeringer med et samlet mernedskrivningsbehov på 6,7 mio. kr. Finanstilsynet vurderede dog, at de samlede nedskrivninger, inkl. de ledelsesmæssige skøn, var tilstrækkelige.

Endelig vurderede Finanstilsynet, ud fra den begrænsede stikprøve som var udtaget, at filialen havde en større risikovillighed og lempeligere kreditstyring ved de gennemgåede ejendomsudlån, end det er sædvanligt i sammenlignelige danske institutter.

 

Senest opdateret 30-11-2022