Redegørelse om inspektion i P/F Betri Banki (hvidvaskområdet)

11-11-2022

Finanstilsynet var den 4. og 5. maj 2022 på inspektion i Betri Banki (banken). Inspektionen omfattede bankens organisation, risikovurdering, politik og skriftlige forretningsgange på hvidvaskområdet.

 

Desuden omfattede inspektionen bankens kundekendskab og -overvågning samt bankens overholdelse af undersøgelses-, noterings-, underretnings- og opbevaringspligterne og kravene til interne kontroller på området. 

Risikovurdering og sammenfatning

Betri Banki er et færøsk SIFI-institut beliggende i Torshavn med filialer i Saltangará, Klaksvik, Tvøroyri, Miðvágur og Sandur. Betri Banki er en full-service bank med markedsområde på Færøerne, hvor banken står for en betydelig del af al udlånsvirksomhed på Færøerne. Banken er den største på Færøerne og udbyder finansielle produkter til privat- og erhvervskunder på hele Færøerne. Dette omfatter eksempelvis realkredit, finansiering og investering. Banken har endvidere en række udenlandske kunder samt kunder indenfor shippingindustrien med stor eksponering mod udlandet.

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj. Finanstilsynets vurdering er bl.a. baseret på bankens størrelse (færøsk SIFI), bankens udbud af mange forskellige finansielle produkter samt antallet af kunder i banken med tilknytning til udlandet, herunder erhvervskunder.

På baggrund af inspektionen er der en række områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner.

Banken har fået påbud om at revidere sin risikovurdering, så den i tilstrækkelig grad er baseret på, hvilke højrisikoprodukter banken udbyder, og hvilke lande banken har transaktioner til og fra.

Banken har også fået påbud om at revidere sin politik på hvidvaskområdet, så den tager udgangspunkt i bankens risikovurdering. Den skal desuden fastsætte de overordnede strategiske mål på hvidvaskområdet og indeholde de principielle beslutninger om, hvordan banken skal indrettes, så risiciene for hvidvask og finansiering af terrorisme imødegås.

Herudover har banken fået påbud om at gennemføre og dokumentere skærpede kundekendskabsprocedurer for de kunder, som banken har vurderet har en øget risiko i relation til hvidvask eller terrorfinansiering, herunder om nødvendigt indhente dokumentation mv. for midlernes oprindelse.

Banken har desuden fået påbud om at sikre, at omfanget af kundekendskabsprocedurerne gennemføres ud fra en risikovurdering, og at banken i denne risikovurdering inddrager oplysninger om samtlige personer, der kan disponere over kontoen.

Endvidere har banken fået påbud om at sikre, at bankens overvågningssystem i tilstrækkeligt omfang dækker og kan anvende ændringer i kundeadfærd og afvigelser fra bankens kendskab til kunden til brug for generering af alarmer i bankens transaktionsovervågningssystem.

Banken har desuden fået påbud om at overvåge transaktioner foretaget af PEP’er og undersøge disse, når det er relevant.

Banken har herudover fået påbud om at få afviklet sin backlog i relation til alarmbehandlingen indenfor tre måneder og at tilføre tilstrækkelige ressourcer til at sikre, at banken omgående foretager underretning af mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet, hvis banken er vidende om eller har mistanke om, at en transaktion eller aktivitet har eller har haft tilknytning til hvidvask eller terrorfinansiering. I forlængelse heraf har banken fået påbud om omgående at få behandlet de alarmer, som har været undertrykt i mere end to uger, samt gennemgå transaktionerne for de kunder, der har haft scenarier undertrykt frem til 2025 eller senere. Dette skal ske med henblik på, at banken undersøger de transaktioner, der måtte virke usædvanlige, og om nødvendigt foretager underretning til Hvidvasksekretariatet. Derudover har banken fået påbud om at gennemgå de alarmer, der har været undertrykt i de sidste 12 måneder.

Banken har endvidere fået påbud om at sikre, at den dokumenterer resultatet af undersøgelserne.

Herudover har banken fået påbud om at gennemføre en prioritering i sin alarmbehandling og at standse transaktioner, hvor der er mistanke om terrorfinansiering.

Banken har desuden fået påbud om at revidere sine forretningsgange, således at de indeholder beskrivelser af de konkrete aktiviteter, som medarbejderne skal udføre. Banken skal udarbejde forretningsgange for udvidet kundekendskab og for gennemførelse af løbende kundekendskab. Forretningsgangen for kundekendskab skal omfatte en anvisning af, hvordan indhentning og dokumentation for midlernes oprindelse skal ske.

Banken har også fået påbud om at indføre systematiske interne kontroller af bankens kundekendskabsoplysninger samt udarbejde forretningsgange, som sikrer, at bankens interne kontroller på hvidvaskområdet gennemføres systematisk og dækker alle niveauer i banken, samt at revidere forretningsgangen for screening af medarbejdere, så denne bliver risikobaseret.

Endelig har banken fået påbud om at sikre, at bankens interne revision løbende kontrollerer og vurderer bankens foranstaltninger mod hvidvask og terrorfinansiering.

 

Senest opdateret 11-11-2022