Politianmeldelse af Saxo Bank A/S for mangelfulde transaktionsindberetninger af handel med finansielle instrumenter

29-03-2022

Finanstilsynets beslutning af 25. marts 2022. Sagen har været forelagt Finanstilsynets bestyrelse.

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Bank i perioden fra MiFIRs ikrafttrædelse 3. januar 2018 til 30. juni 2021 ikke har levet op til bankens forpligtelse om rettidigt at sikre fuldstændige og nøjagtige indberetninger af transaktioner i henhold til MiFIR.[1] Finanstilsynet har politianmeldt Saxo Bank for dette forhold.

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Bank i perioden fra den 3. januar 2018 og frem til den 30. juni 2021 ikke har truffet rimelige foranstaltninger til at kontrollere, at de transaktionsindberetninger, som Saxo Bank har foretaget, er fuldstændige, nøjagtige og rettidigt indgivet. Finanstilsynet har derfor også politianmeldt Saxo Bank for dette forhold.

Finanstilsynet vurderer, at overtrædelserne er alvorlige og omfattende. Overtrædelserne kan straffes med bøde.

Transaktionsindberetninger

Saxo Bank er som værdipapirhandler forpligtet til at foretage transaktionsindberetninger til Finanstilsynet af de transaktioner med finansielle instrumenter, som Saxo Bank foretager på vegne af deres kunder eller for egen regning i medfør af artikel 26 i MiFIR. Dette skal ske så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag.

Transaktionsindberetningerne indeholder bl.a. information om tidspunktet for transaktionen, hvilket instrument der er handlet, hvem der er køber og sælger af instrumentet, til hvilken pris instrumentet er handlet og den handlede mængde.

Hvis en værdipapirhandler bliver opmærksom på fejl eller udeladelser i en transaktionsindberetning, skal selskabet omgående underrette Finanstilsynet herom.

Finanstilsynet bruger transaktionsindberetninger til at undersøge, om der er sket overtrædelser af forbuddet mod insiderhandel eller markedsmanipulation, og til at overvåge udviklingen i markedet med henblik på at sikre velfungerende kapitalmarkeder.

Transaktionsindberetninger, der vedrører handler, der er foretaget på markedspladser i andre EU-lande, er Finanstilsynet forpligtet til at  videresende til de pågældende landes tilsynsmyndigheder til brug for deres markedsovervågning. Fejl i Saxo Banks transaktionsindberetninger har derfor betydning for både Finanstilsynets og andre EU-tilsynsmyndigheders mulighed for at foretage markedsovervågning.

Finanstilsynet finder, at Saxo Bank i perioden fra MiFIRs ikrafttrædelse 3. januar 2018 til 30. juni 2021 har haft et betydeligt antal fejl eller mangler i transaktionsindberetningerne. Det er derfor Finanstilsynets vurdering, at banken ikke har levet op til bankens forpligtelse om rettidigt at sikre fuldstændige og nøjagtige indberetninger af transaktioner i henhold til artikel 26, stk. 1, jf. stk. 7, 2. afsnit, i MiFIR.

Overtrædelse af artikel 26, stk. 1, og stk. 7, 2. afsnit, i MiFIR kan straffes med bøde, jf. § 248, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.[2]

Saxo Bank har iværksat foranstaltninger, der har til formål at rette fejl i selskabets transaktionsindberetninger og sikre, at indberetningerne fremadrettet er rettidige, fuldstændige og nøjagtige. 

Kontroller

Investeringsselskaber skal have rimelige foranstaltninger til at kontrollere, at de transaktionsindberetninger, som der foretages, er fuldstændige, nøjagtige og rettidigt indgivet i medfør af artikel 26, stk. 7, 4. afsnit, i MiFIR.

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Banks kontroller ikke har været tilstrækkelige til at forebygge de mangelfulde transaktionsindberetninger og derved sikre, at indberetningerne skete rettidigt og var fuldstændige og nøjagtige.

Det er Finanstilsynets vurdering, at det betydelige antal fejl ikke skyldes enkeltstående svagheder, men at Saxo Bank generelt ikke har haft rimelige foranstaltninger i perioden til at sikre en korrekt indberetning.

Finanstilsynet finder derfor, at Saxo Bank i perioden fra den 3. januar 2018 og frem til den 30. juni 2021 ikke har overholdt artikel 26, stk. 7, 4. afsnit, i MiFIR. Overtrædelsen kan straffes med bøde, jf. § 248, stk. 1, i lov om kapitalmarkeder.[3]

Saxo Bank har i løbet af 2021 implementeret kontroller, der har til formål at forebygge, at der sker fejl i selskabets transaktionsindberetninger.

Tidligere påbud

Banken modtog den 25. maj 2021 et påbud om at indberette fuldstændige og nøjagtige oplysninger om transaktioner med finansielle instrumenter til den kompetente myndighed så hurtigt som muligt og senest ved afslutningen af den følgende arbejdsdag.

Formålet med påbuddet til Saxo Bank var at sikre, at banken hurtigst muligt efterlevede sine forpligtelser til at indberette fuldstændige og nøjagtige oplysninger og traf rimelige foranstaltninger til kontrol heraf. 

Finanstilsynet vurderer, at Saxo Bank i tilstrækkelig grad efterlever påbuddet. 

En politianmeldelse kan anvendes sammen med et påbud, idet påbud retter sig mod den fremadrettede adfærd, mens en politianmeldelse retter sig mod den konstaterede adfærd, der har givet anledning til påbuddet.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. (EU) nr. 600/2014 af 15. maj 2014 om markeder for finansielle instrumenter (MiFIR)
[2] Lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018. Bestemmelserne om strafansvar for overtrædelse af artikel 26 er ikke ændret efterfølgende.
[3] Lov om kapitalmarkeder, jf. lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018. Bestemmelserne om strafansvar for overtrædelse af artikel 26 er ikke ændret efterfølgende.

Senest opdateret 29-03-2022