Redegørelse om inspektion i Saxo Bank A/S (hvidvaskområdet)

18-03-2022

Finanstilsynet var i september 2021 på inspektion i Saxo Bank A/S. Inspektionen var en undersøgelse af hvidvaskområdet. Inspektionen omfattede bankens kundekendskabsprocedurer, bankens opkøb af den hollandske investeringsbank BinckBank og bankens interne kontroller på området.

Risikovurdering og sammenfatning

Saxo Bank (banken) er en global investeringsbank med hovedsæde i Hellerup. Banken har stor international tilstedeværelse, hvor banken er repræsenteret med datterselskaber, filialer og repræsentationskontorer i 16 lande, hvorfra banken servicerer kunder fra 98 lande, og hvor bankens handels- og investeringsplatforme er tilgængelige på 28 forskellige sprog. 

Saxo Bank er specialiseret i online handel og investering på de internationale kapitalmarkeder via bankens online handelsplatforme. Banken tilbyder handel med blandt andet valuta, aktier, CFD’er, optioner, futures, ETF’er og obligationer. Handelsplatformen stilles til rådighed for bankens direkte kunder samt indirekte kunder via en af bankens wholesale-partnere, såkaldte White Label Clients (WLC’er). Endvidere samarbejder banken med partnere kaldet ”introducing brokers” (IB) og ”money managers” (MM), som henviser kunderne til at anvende bankens handelsplatform. Disse kunder onboardes direkte i banken og betragtes som direkte kunder.  

I 2019 overtog Saxo Bank den hollandske investeringsbank BinckBank. BinckBank tilbyder ligesom Saxo Bank investeringsløsninger til investorer gennem investeringsplatforme. BinckBank har udover selskabet i Holland datterselskaber i Frankrig, Belgien og Italien, som banken ligeledes har overtaget. 

Det er Finanstilsynets vurdering, at bankens iboende risiko for at blive brugt til hvidvask eller finansiering af terrorisme er høj vurderet i forhold til gennemsnittet af finansielle virksomheder i Danmark. I denne vurdering er der særligt lagt vægt på, at banken er repræsenteret globalt, herunder også i flere højrisikotredjelande, samtidig med, at langt størstedelen af bankens kunder er fjernkunder, der onboardes digitalt. I vurderingen er der også lagt vægt på, at bankens White Label Clients (WLC’er) er forbundet med høj risiko. WLC’erne er værdipapirhandlere som for eksempel lokalbanker eller udenlandske institutionelle kunder, der tilbyder bankens online handelsplatforme til egne kunder. Den høje risiko består i, at bankens indirekte kunder via en WLC’er kun skal kendes af WLC’en selv, og ikke af banken selv, men at disse kunder får adgang til bankens handelsplatforme. 

På baggrund af inspektionen er der områder, som giver anledning til tilsynsmæssige reaktioner. 

Banken har fået påbud om at gennemføre tilstrækkelige kundekendskabsprocedurer, herunder opdatere og ajourføre kundekendskabsoplysninger på særligt bankens kunder med fælles konto og bankens IB- og MM-kunder. Banken skal endvidere sikre, at opdateringen af kundeforhold gennemføres indenfor rimelig tid efter, at opdateringen af kundeforholdet er påbegyndt.

Banken har fået påbud om at have tilstrækkelige metoder og procedurer på plads for bankens compliancefunktion, der er egnet til at opdage og mindske risikoen for bankens manglende overholdelse af hvidvasklovgivningen, herunder særligt i relation til bankens datterselskaber og filialer.

 

Senest opdateret 18-03-2022